بررسی اهداف مجازات تشهیر در فقه امامیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2022.359669.1086

چکیده

در ادبیات فقهی تشهیر با سایر مجازات­ها اجرا می­گردد. بنابراین هدف مجازات تشهیر باید همراه با اهداف سایر مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بررسی گردد. سوال این مقاله آن است که در خصوص اهداف مجازات تشهیر و مجازات ملازم چه فرضیاتی قابل طرح است؟ در پاسخ به این سوال که در خصوص فتاوی فقها درباره چهار جرم احتیال، قوادی، قذف و شهادت دروغ با روش توصیفی تحلیلی بحث شده، ضمن تکمیلی شناخته شدن مجازات تشهیر، فرضیات مجزا بودن هدف مجازات تشهیر از مجازات ملازم، واحد بودن هدف مجازات تشهیر و مجازات ملازم و مکمل بودن هدف مجازات تشهیر نسبت مجازات ملازم طرح شده است. اگر تشهیر هدفی مجزا از مجازات ملازم داشته باشد، آن هدف بازدارندگی فردی، بازدارندگی جمعی یا پیشگیری از بزه­دیدگی است و مجازات ملازم نیز لزوماً یکی از سه هدف فوق را دنبال می­کند بدون اینکه با تشهیر مشابهت داشته باشد. اگر هدف تشهیر با مجازات ملازم واحد باشد، هر دو مجازات به صورت همزمان هدف واحد را در سطوح مختلف دنبال می­کنند. لیکن اگر تشهیر در مقام تکمیل هدف مجازات ملازم باشد، دو فرضیه قابل طرح است: برخی اهداف نسبت به برخی دیگر جنبه تکمیلی دارند و برخی از مجازات­ها نسبت به برخی دیگر در هدف واحد، جنبه تکمیلی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Punishment Purposes of Defamation in Imami Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Ali Gholami 1
  • Hossein Aghaie 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Islamic Knowledges and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Ph.D, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Islamic Knowledges and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In jurisprudential literature, Defamation is performed with other punishments. Therefore, the purpose of the punishment of Defamation should be considered with the purpose of other punishments. The question of this article is what assumptions can be made about the purposes of the punishment of Defamation and the associated punishment? In response to the question that has been discussed regarding the fatwas of the jurists on the four crimes of fraud, beshrew, pander and false testimony by descriptive-analytical method, while recognizing the punishment of Defamation as complementary, assumptions of separation of Defamation’ purpose from punishment of the attendant and the complementarity of the purpose of the Defamation in relation to the punishment of the attendant is proposed. If Defamation has a separate purpose, it is the purpose of individual deterrence, general deterrence, or prevention of victimization, and the attendant punishment necessarily pursues one of the above three objectives without being similar to Defamation. If the purpose of Defamation is similar to attendant punishment, both punishments simultaneously pursue a single goal at different levels. However, if defamation is complementary punishment, two hypotheses can be proposed: some goals are complementary to others, and some punishments are complementary to others to a single goal.
If Defamation has a separate purpose, it is the purpose of individual deterrence, general deterrence, or prevention of victimization, and the attendant punishment necessarily pursues one of the above three objectives without being similar to Defamation. If the purpose of Defamation is similar to attendant punishment, both punishments simultaneously pursue a single goal at different levels. However, if defamation is complementary punishment, two hypotheses can be proposed: some goals are complementary to others, and some punishments are complementary to others to a single goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defamation
  • Fraud
  • Beshrew
  • Pander
  • False Testimony