اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2022.357792.1084

چکیده

شهادت شهود همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادلّه اثبات دعوی و اتهام در نظام‌های مختلف کیفری، مطرح بوده است. در این پژوهش با تأکید بر امور کیفری و با روش توصیفی- تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اعتبار شهادت در محاکم کیفری بین‌المللی و آموزه‌های فقهی پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از منظر فقهی، شهادت، خبر از حقی است که از روی جزم بیان می‌شود و الزام غیر را به دنبال دارد و در اثبات دعوا موضوعیّت داشته و اعتبار آن، به اقناع قاضی وابسته نشده است. درخصوص محاکم کیفریِ بین‌المللی، با وجود نقش کمرنگ شهادت به‌عنوان دلیل اثبات اتهام در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو به‌عنوان دادگاه‌های نسل اول، با گذشت زمان و تشکیل محاکم کیفری بین­المللی نسل دوم همچون دادگاه یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و در نهایت تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی، شاهد جایگاه روزافزون شهادت شهود به‌عنوان دلیل اثبات اتهام در دعوای کیفری هستیم که جایگاه مزبور عمدتاً در قالب تدابیر حمایتی ویژه از شهود به‌عنوان کنشگران مهم کیفری قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Validity of Testimony of Witnesses in International Criminal Courts

نویسندگان [English]

  • Negar Irani pour 1
  • Mohammad Ali Mahdavi sabet 2
  • Mohammad Ashuri 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assitant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The testimony of witnesses has always been considered as one of the most important evidences to prove claims and accusations in various criminal systems. In this research, with an emphasis on criminal matters and with a descriptive-analytical method, a comparative study of the validity of testimony in international criminal courts and jurisprudence has been done. The findings of the research show that from the point of view of jurisprudence, testimony is informing a right that is expressed confirmly and its validity is not dependent on the persuasion of the judge. Regarding the international criminal courts, despite the weak role of testimony as a proof of accusation in the Nuremberg and Tokyo courts as the first generation courts, with the passage of time and the formation of the second generation international criminal courts such as the former Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone and finally with the ratification of the Rome Statute and the formation of the International Criminal Court, we see the increasing status of witness testimony as a proof of accusation in criminal proceedings, which can be seen mainly in the form of special protection measures for witnesses as important criminal actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proof
  • Evidence
  • Testimony
  • International Criminal Court