تعلیق دادرسی در ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر در پرتو نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق خصوصی، پردیس بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 استادیار گروه آموزشی حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2022.360167.1089

چکیده

ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر است. با حدوث ورشکستگی و صدور حکم آن، تاجر محجور تلقی شده و اجازه تصرف در اموال خود را نخواهد داشت. با حدوث ورشکستگی، اهلیت شخص ورشکسته در بخشی از حقوق خود به مدیر تصفیه واگذار می‌شود. این امکان وجود دارد که تاجری عمداٌ و یا از روی تقصیر مبادرت به رفتاری نماید که موجب ورشکستگی او و مآلاً اضرار به طلبکاران گردد. از این‌رو مقنن کیفری دو عنوان مجرمانه ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. اگر پرونده شخص ورشکسته در جریان دادرسی باشد، دادرسی او معلق شده و تا تعیین مدیر تصفیه و قائم مقامی او که دوباره جریان دادرسی ادامه یابد، دادرسی از جریان می‌افتد. در رابطه با تأثیر اعلام ورشکستگی بر اجرای حکم نیز اگر حکم صادره نسبت به اموال ورشکسته باشد، جریان رسیدگی معلق می‌شود ولی اگر حکم مربوط به امور غیر مالی باشد، جریان رسیدگی متوقف نشده بلکه ادامه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suspension of Proceeding in Bankruptcy due to Fraud and Fault in Iranian Law and Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Pirjahangir 1
  • Abolhasan Mojtahed Soleimani 2
1 Ph.D Graduated in Jurisprudence and Private Law, International Campus, Khwarazmi University, Iran. (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Private Law, International Campus, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Bankruptcy means the trader is unable to pay the debt. By issuing the verdict of bankruptcy, the merchant is deemed Mahjour (interdicted man) and will not be allowed to seize his/her property. After that, the legal competence of the bankrupt person is left to the receiver in part of his financial rights. It is possible that a businessman intentionally or by his/her negligence acts that would cause him to go bankrupt and cause a loss to creditors. Therefore, the criminal legislature has criminalized two criminal titles of bankruptcy due to fraud and bankruptcy because of fault. If the bankrupt person's case is in the process of proceedings, his hearing will be suspended pending the appointment of the receiver. In relation to the effect of issuing the verdict of bankruptcy on the implementation of the court decision, if decision is related to financial matters, the proceedings will be suspended, but if the sentence is related to non-financial matters, the proceedings will not be stopped.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bankrupt
  • Suspension
  • Hearing
  • Hajr
  • Criminalization