اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2022.357787.1083

چکیده

در عرصه نظام بین‌الملل یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می‌کند، تعیین اعتبار ادله اثبات دعوی است. ادله اثبات دعوی به‌عنوان ابزاری تلقی می‌شود که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می‌نماید. رایج‌ترین ادله قابل طرح نزد نهادهای بین‌المللی، ادله مکتوب و ادله شفاهی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار ادله اثبات دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌باشد. این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می‌باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اغلب قواعد ناظر بر ادله اثبات دعوا در اساس‌نامه مؤسس دیوان بین‌المللی دادگستری موجود می‌باشد اما بسیاری از ادله اثبات دعوا از رویه‌های موجود در دیوان اتخاذ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity of Proof of Claim in the International Court of Justice

نویسندگان [English]

  • Ismail Hassanzadeh 1
  • Saber Niyavarani 2
  • Mohsen Mohebi 3
1 Ph.D Student in International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the field of the international system, one of the important issues that arise in the proceedings is determining the validity of evidence to prove the claim. Evidence is considered as a means of proving the positions of each of the sides of the dispute in a judicial process. The most common proofs that can be presented before international institutions are written proofs and oral proofs. The purpose of the present research is to investigate the validity of the proofs of the claim in the International Court of Justice. This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Most of the rules governing the evidence to prove the case are contained in the founding statute of the International Court of Justice; However, many evidences to prove the case are adopted from the existing procedures in the court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence
  • Proof of Claim
  • Testimony
  • International Court of Justice