نقش آموزش محیط زیست در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

10.22034/jccj.2022.360172.1091

چکیده

روند فزاینده تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به گونه‌ای است که پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. وضع قوانین مختلف نیز نتوانسته است مانع روند فزاینده تخریب محیط زیست شود. در چنین شرایطی، بحث آموزش به مقوله مهمی تبدیل شده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می‌شود این است که آموزش محیط زیست چه تأثیری در پیشگیری از جرایم زیست محیطی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که فقدان آگاهی یکی از دلایل مهم بحران زیست محیطی موجود است و آموزش محیط زیست در قالب پیشگیری رشد مدار و جامعه محور در ممانعت از جرایم زیست محیطی تأثیرگذار است. حل بحران محیط زیست مشروط به اصلاح آموزه‌های انسان و تغییر در نگرش، بینش و دانش انسان نسبت به سرنوشت خود و محیط پیرامونش است که به صورت آموزه‌های رشد مدار و تربیت افراد در سنین رشد قابل تحقق است. پیشگیری جامعه محور نیز از طریق اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و رشد فرهنگی سایر اقشار جامعه خطر تخریب محبط زیست را یادآور شده و روش‌های حفاظت از محیط زیست را ترویج می‌کند. نتیجه چنین فرایندی کاهش جرایم زیست محیطی است. در نظام حقوقی ایران علیرغم وجود برخی قوانین در زمینه آموزش محیط زیست اما این رویکرد با تردیدها و کاستی های قابل توجهی روبه‌رو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Environmental Education in Preventing Environmental Crimes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Gol Hamishe Bahar 1
  • Ebadollah Ahmadi, 2
  • Majid Barzegar 3
1 Ph.D Student in Educational Administration, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Administration, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.(Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Educational Administration, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the destruction of the environment and natural resources as a global problem has attracted everyone's attention. The establishment of various laws has not been able to prevent the increasing process of environmental destruction. In such a situation, the education has become an important discussion. The basic question that is raised and investigated in this regard is: what effect does environmental education have on preventing environmental crimes? The present paper is descriptive and analytical and has investigated the mentioned question using the library method. The findings show that a major part of existing environmental problems is rooted in the lack of necessary awareness and cultural weakness in the field of the relationship between man and nature, and environmental education in the form of development-oriented and community-oriented prevention is effective in preventing environmental crimes. Solving the environmental crisis depends on the reform of human teachings and a change in the attitude, vision and knowledge of man towards his destiny and his surroundings, which can be realized in the form of growth-oriented instructions and the education of people in the growing age. Community-based prevention is also reminded of the danger of environmental destruction through information, awareness and cultural development of other layers of society and promotes environmental protection methods. The result of such a process is the reduction of environmental crimes. In Iran's legal system, despite the existence of some laws in the field of environmental education, this approach faces significant doubts and shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Environment
  • Prevention
  • Environmental Crimes