بررسی فقهی و حقوقی معاونت در جرم در محیط دیجیتال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشکده حقوق، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

10.22034/jccj.2022.355648.1072

چکیده

معاونت در جرم در محیط دیجیتال از منظر فقهی از موضوعات مهمی است که مورد بررسی قرار نگرفته و با توجه به گسترش فزاینده محیط دیجیتال بررسی آن مهم و ضروری است. سؤال اساسی که در این تحقیق مطرح می‌شود این است که رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به معاونت در جرایم در محیط دیجیتال چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که معاونت در جرم در فقه پذیرفته‌شده و از آنجا که محیط دیجیتال از موضوعات مستحدثه و پدیدهای نوظهور است، بر همین اساس معاونت در جرم در فقه به محیط دیجیتال نیز از منظر فقهی قابل ‌تعمیم و تحلیل است. معاونت در جرم یا به‌صورت مستقل است یا به‌عنوان جرم تبعی تلقی می‌شود. مصادیق معاونت در جرم در محیط دیجیتال نیز در قالب معاونت تابع جرم اصلی و معاونت مستقل از جرم اصلی بحث می‌شود. در معاونت تابع جرم اصلی می‌توان به مصادیقی چون جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌ها، جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشاره کرد و معاونت مستقل از جرم اصلی در مصادیقی مانند جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و مصادیق محتوای مجرمانه قابل‌تحلیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical and Legal Study about Accessory in the Digital Environment

نویسنده [English]

  • Abdolreza Farhadian
Faculty of Law, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Accessory in the digital environment is one of the important issues that has not been studied from a jurisprudential point of view. Considering the growing expansion of the digital environment, it is important and necessary to study it. The fundamental question raised in this research is what is the jurisprudence's approach to accessory in cybercrimes? The present paper is descriptive and analytical, and it investigates the mentioned question by using the library method. The findings indicate that accessory is accepted in and since the digital environment is one of the new and emerging issues and phenomena, accordingly, accessory in jurisprudence can be analyzed and generalized to the digital environment from a jurisprudential point of view. Accessory is either independent or considered as an accessory crime. Examples of accessory to crime in the digital environment are also discussed in the form of accessory subordinate to the main crime and accessory independent of the main crime. In accessory subordinate to the main crime, we can mention examples such as crimes against the confidentiality of data and systems, crimes against the accuracy and integrity of data and systems, theft and fraud related to computers. Accessory independent of the main crime in examples such as crimes against public ethics and chastity and examples of criminal content can also be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accessory
  • Digital Environment
  • Crime