نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2022.366034.1111

چکیده

تحقق رسیدگی عادلانه در امور کیفری، منوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا در جهت تأمین مطالبات به حق آن‌ها است. نظر به موقعیت حساس متهم در فرایند مذکور، نظام‌های دادرسی برای حقوق وی اهمیت خاصی قائل شده‌اند. آیین دادرسی کیفری، برعکس قانون جزای ماهوی که مخاطب آن، فقط ناقضان قانون است، تمام آحاد جامعه اعم‌از (بزهکار و غیر بزهکار) را شامل است و دو هدف عمده را دنبال می‌کند: نخست، اعاده نظم مختل شده به‌وسیله جرم ارتکابی؛ و دوم، حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی افراد. به‌منظور جلوگیری از اقدامات خودسرانه برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی‌های افراد، رسیدگی در دادگاه‌ها باید با رعایت اصول و مقرراتی انجام گردد که از آن با عنوان اصول دادرسی کیفری یاد می‌شود. مسیر اجرای ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که عرصه تقابل میان حقوق و آزادی‌های فردی با ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، به‌نحوی می‌باشد که چرخش و تمایل به یک طرف جز با انتقاد به طرف مقابل، میسر نیست؛ ازاین­رو مقررات آیین دادرسی کیفری باید به‌گونه­ای تنظیم شود که ضمن رعایت تعامل و تعادل این دو مقوله، ثمره آن تضمین امنیت جامعه با رعایت حقوق و آزادی‌های فردی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovations in the Code of Criminal Procedure Regarding the Rights of the Accused

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Sadeghi 1
  • Seyed Mohammad Reza Emam 2
  • Seyed Reza Ehsanpour 3
1 Ph.D Student, Department of Jurisprudence and Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Law, Faculty of Theology, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Achieving a fair trial in criminal matters depends on respecting the rights of litigants in order to secure their claims. Due to the sensitive position of the accused in the mentioned process, the judicial systems have paid special attention to his rights. The criminal procedure, unlike the substantive criminal law which addresses only violators of the law, includes all members of society (criminals and non-criminals). It pursues two main goals: first, to restore order disrupted by the crime, and second, to protect the fundamental rights and freedoms of individuals. In order to prevent the arbitrariness of some institutions and the violation of the rights and freedoms of individuals, the trial in the courts must be carried out in accordance with the principles and regulations known as the principles of criminal procedure. The path of implementation of the rules and regulations of the Code of Criminal Procedure, which is the arena of confrontation between individual rights and freedoms with the need to maintain social order and security, is such that rotation and inclination to one side is not possible except by criticizing the other; The procedure of criminal procedure should be regulated in such a way that while observing the interaction and balance of these two categories, the result is to ensure the security of the society while respecting individual rights and freedoms. In this article, these principles and reasons will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial System
  • Criminal Proceedings
  • Defendant Rights
  • Judicial Justice