بررسی حقوقی- اخلاقی أخذ تأمین از خواهان در دعوای مدنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2022.370668.1132

چکیده

هنگامی که حقی از حقوق خوانده مورد تضییع و یا انکار گردد. شخص مدعی در جهت ملزم نمودن مدعی‌علیه به باز ستاندن حق و یا قبول نمودن آن، متوسل به طرح دعوی ‏می‏شود که اخلاق ایجاب می‏نماید که در اثر هر دعوای بی‏پشتوانه‏ای حقی از خوانده تضییع نگردد. قانونگذار نیز در جهت حمایت قانونی و اخلاقی و به منظور حفظ حقوق خوانده و در صورت محکوم شدن خواهان به بی‏حقی، خساراتی که در نتیجه‏ی دعوای خواهان و یا اجرای حکم به او وارد ‏می‏شود بتواند دریافت نماید. به همین منظور أخذ تأمین پیش‏بینی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش فیش‏برداری به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره‏گیری از منابع کتابخانه‏ای تهیه و تدوین گردیده است. یافته‏ها حاکی از این است که مقنن تأسیسی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیشنهاد نموده است تا خوانده بتواند معادل آن خسارات را از اموال خواهان توقیف نماید. این تأسیس را أخذ تأمین می‏توان بیان کرد. ضمناً این یافته‏ها تحقیق نشان می‏دهد که امکان‏پذیر بودن أخذ تأمین از خواهان مستلزم گرفتن شرایطی است که قانونگذار تعیین نموده است. نهاد تأمین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده به‌واسطه دعوایی که خوانده علیه خوانده طرح می‏نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه‏های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تأکید می‏نماید. در همین راستا، خوانده دعوی، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوی اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام‌خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تأمین أخذ می‏گردد.
نهاد تامین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده بواسط ی دعوایی که خوانده علی خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تاکید می نماید.در همین راستا؛خوانده دعوا ، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوا اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تامین اخذ می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethical-Legal Review of Obtaining Security from the Plaintiff in Civil Litigation

نویسنده [English]

  • Ebrahim Azizi
Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

When the rights of the defendant are violated or denied. The plaintiff, in order to oblige the defendant to return the right or to accept it, resorts to a lawsuit that ethics requires that the defendant's right not be violated as a result of any unsupported lawsuit. The legislator, in order to provide legal and moral protection and to protect the rights of the defendant, and in case the plaintiff is sentenced to injustice, can receive damages resulting from the plaintiff's lawsuit or execution of the sentence. For this purpose, it has been predicted to obtain security. The purpose of this article is to examine the cases of obtaining security from the plaintiff in civil lawsuits. In this article, it has been prepared and compiled using descriptive-analytical method using library methods and using library resources. The findings indicate that; The legislature has proposed an establishment in the Code of Civil Procedure so that the defendant can seize the equivalent of the damages from the property of the plaintiff. This establishment can be described as obtaining security. In addition, these findings of the research show that the possibility of obtaining security from the applicant requires taking the conditions set by the legislator. The security institution is intended for cases in which in the future, due to a lawsuit filed by the defendant, the defendant will not be deprived of his right, and moral teachings emphasize the legislator's protection of the defendant in similar cases. The defendant in the lawsuit, in cases such as fictitious lawsuits and lawsuits of foreign nationals, and in the reviewing authorities of the lawsuit, including the first instance, appeal, appeal, third party objection and retrial, will be obtained from the defendant at the defendant's request.
The security institution is intended for cases in which in the future, due to a lawsuit filed by the defendant, the defendant will not be deprived of his right, and moral teachings emphasize the legislator's protection of the defendant in similar cases. The defendant in the lawsuit, in cases such as fictitious lawsuits and lawsuits of foreign nationals, and in the reviewing authorities of the lawsuit, including the first instance, appeal, appeal, third party objection and retrial, will be obtained from the defendant at the defendant's request.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retrial
  • Security
  • Lawsuit
  • Plaintiff