سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ‌دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر، ایران.

10.22034/jccj.2022.370203.1128

چکیده

نظام پاسخ‌دهی به جرایم جنسی با توجه به سیاست تقنینی هر کشوری متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، نظام پاسخ‌دهی را می‌توان فقهی و حقوقی عنوان داشت درحالی‌که در نظام حقوقی انگلیس، دکترین حقوقی و رویه قضایی معین می‌کند که جرایم جنسی به چه نحوی در محاکم پاسخ‌دهی شود. به نظر می‌رسد نظام حقوقی ایران، در راستای پاسخ‌دهی به این نوع جرایم، عملکرد بهتری داشته و گستره جرایم جنسی با توجه به متون فقهی، تعیین شده و شرایط اثبات این نوع جرایم و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت می‌باشد؛ لیکن در نظام حقوقی انگلیس که بر گرفته از نظام حقوقی کامن‌لا است، هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ‌دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران بر مبنای فقهی و حقوقی و نظام حقوقی انگلیس نیز با توجه به دکترین و رویه قضایی به جرایم جنسی پاسخ‌دهی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legislative Policy Governing the Response to Sexual Crimes in the Legal System of Iran and England

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Zohreh Manesh Rostami 1
  • Behnam Ghanbarpour 2
  • Hasan Hajitabar Firoozjai 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Ayatollah Amoly International Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran.
چکیده [English]

The response system to sexual crimes is different according to the legislative policy of each country. In the Iranian legal system, the response system can be called jurisprudential and legal. English legal systemon is based legal doctrine and judicial procedure. It seems that Iran's legal system has performed better in responding to these types of crimes, and the scope of sexual crimes is determined according to jurisprudence texts, and the conditions for proving these types of crimes and how to deal with them are also different. In English legal system, which is derived from the common law, any sexual behavior that takes place without consent is considered as a crime, and this standard is the same for all sexual crimes. The current research aims to investigate the legislative policy governing the response to sexual crimes in the legal system of Iran and England, using a descriptive and analytical method, and has reached the conclusion that the response to sexual crimes in legal system of Iran is based on jurisprudence and in the British legal system is based doctrine and judicial procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Crime
  • Prostitution
  • Adultery