تضمین حق حضور بزه‌دیده در فرایند دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق کیفری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد اسلام‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2022.374495.1139

چکیده

اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به قربانیانی که منافع شخصی آنها از رهگذر وقوع جرایم در صلاحیت دیوان، آسیب­دیده، تحت شرایطی اجازه مشارکت در جریان دادرسی را می‌دهد. این بیان کلی، در مقررات قواعد دادرسی و ادلّه دیوان و نیز رویه قضایی این مرجع، دقیق­تر تبیین شده و چگونگی مداخلة بزه‌دیدگان در فرایند دادرسی کیفری نزد دیوان مشخص شده است. تمرکز بر حقوق بزه‌دیدگان و مسایل راجع به آنان در دیوان بین‌المللی کیفری بسیار فراتر از دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا است. رویکرد به حقوق بزه‌دیدگان در مراجع کیفری بین‌المللی و بین‌المللی شده‌ای که بعد از دیوان بین‌المللی کیفری تأسیس شده‌اند نیز بیشتر شده است. در مجموع دو نگاه درخصوص مقررات اساسنامه دیوان در باب مشارکت بزه‌دیدگان مطرح است؛ دیدگاه اول نگاهی مثبت به این موضوع دارد؛ اما نگرش دوم، این مشارکت را واجد آثار سوء بر دادرسی کیفری بین‌المللی تلقی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guaranteeing the Victim's Right to Be Present in the Proceedings of the International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Leila Khalili Samani 1
  • Mahdi Momeni 2
  • Alireza Milani 3
1 Ph.D Studen of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Faculty of Humanity, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law, University of Payame Noor, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Statute of the International Criminal Court allows the victims whose personal interests have been damaged by the occurrence of crimes under the jurisdiction of the Court, under certain conditions, to participate in the proceedings. This issue has been explained more precisely in the provisions of the court's rules of procedure and evidence, as well as the judicial procedure of this authority. Also, the intervention of the victims in the criminal proceedings before the court has been specified. The focus on the rights of the victims and issues related to them in the International Criminal Court is much more than in the courts of Yugoslavia and Rwanda. Attention to the rights of victims has increased in international and internationalized criminal authorities that were established after the International Criminal Court. In total, there are two approaches regarding the provisions of the Court's statute regarding the participation of the victims; The first point of view has a positive view of this issue, but the second point of view considers this participation as having bad effects on international criminal proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Victim’s Rights
  • Criminal Proceedings
  • Victim
  • International Criminal Court