دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1401 
قصاص از دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی

صفحه 23-31

10.22034/jccj.2022.360170.1090

بتول سعیدی گراغانی؛ محمد رسول آهنگران؛ جلال ایرانمنش


جایگاه اصل انصاف در فقه و حقوق کیفری ایران

صفحه 101-110

10.22034/jccj.2022.366309.1113

سیدحمیدرضا احمدی زاده؛ فیروز محمودی جانکی؛ مهدی شیدائیان