ضمانت اجرای نقض تعهدات حقوق بشری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل با رویکردی به فقه جزا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استاد، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استاد، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22034/jccj.2022.360949.1094

چکیده

حقوق بشر به‌عنوان یکی از موضوعات مهم جهان امروز همواره محل بحث و نظر است. یکی از چالش‌های اصلی فراروی موازین حقوق بشری، نقض این موازین از سوی دولت‌ها است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که از منظر حقوقی بین‌الملل، تعهد دولت‌ها به رعایت اصول حقوق بشر ناشی از تعهدات قراردادی، قواعد آمره و عرف است. در اسناد بین‌المللی مختلفی مسؤولیت حقوق بشری دولت‌ها و ضمانت اجرای این تعهدات مورد تصریح قرارگرفته است. حساسیت عمدتاً بر نقض حقوق بنیادین بشری است و پرداخت غرامت و جلب رضایت زیان‌دیده از مهم‌ترین ضمانت اجرای قواعد حقوق بشری است. در فقه نیز می‌توان قائل به پذیرش مسؤولیت کیفری دولت‌ها به‌عنوان اشخاص حقوق عمومی بوده و دولت‌ها در صورت پذیرش تعهدات حقوق بشری بین‌المللی بر اساس قاعده وفای به عهد، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری هستند. نقض قواعد حقوق بشر برای دولت با مسؤولیت همراه بود و دولت متعهد به جبران خسارت واردشده به بزه‌دیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guaranteeing the Implementation of Violations of Human Rights Obligations of Governments in International Law with an Approach to Criminal Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aslani 1
  • Seyed Qasem Zamani 2
  • Masoud Raei 3
1 Ph.D. Student in International Law, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. (Corresponding Author)
3 Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Human rights, as one of the most important issues in the world today, are always the subject of discussion and opinion. One of the main challenges facing human rights standards is the violation of these standards by governments. The present paper is descriptive and analytical. The findings indicate that from the perspective of international law, the commitment of governments to respect the principles of human rights is due to contractual obligations, mandatory rules, and customs. In various international documents, responsibility of governments and the guarantee of the implementation of these obligations have been specified. The sensitivity is mainly on the violation of fundamental human rights, and the payment of compensation and obtaining the satisfaction of the victim is one of the most important guarantees for the implementation of human rights rules. In jurisprudence, it is possible to accept the criminal responsibility of governments as public law entities, and governments are committed to the implementation of human rights standards if they accept international human rights obligations based on the rule of keeping promises. Violation of human rights rules was accompanied by responsibility for the government, and the government is committed to compensate the victims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights Obligations
  • Government
  • International Law