بررسی آماری خودکشی در استان گلستان در سال‌های 1398-1399

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

10.22034/jccj.2022.368437.1121

چکیده

خودکشی، همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اکثر کشورها را بر آن داشته تا علل و عوامل مختلف مربوط به آن را ارزیابی نموده و راهکار مناسبی را در این زمینه ارائه نمایند. شناسایی عوامل خودکشی در هر کشوری با توجه به تنوع فرهنگ‌ها و اقوام مختلف با دشواری مواجه است. در آمار به دست آمده از سازمان بهزیستی و  اداره کل دادگستری استان گلستان، زنان بیشترین آمار خودکشی را دارند و گروه سنی 15 تا 24 سال و شهرنشینان و افراد با تحصیلات راهنمایی بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده‌اند. در مقاله حاضر، با دسترسی به منابع آماری مختلف درخصوص درصد خودکشی در استان گلستان به بررسی آماری خودکشی در این استان براساس متغیرهایی همچون سن، جنس، تحصیلات، اشتغال، تأهل و مکان زندگی پرداخته شده است. مطالعات صورت گرفته در پژوهش حاضر، به صورت تحلیلی و توصیفی است و یافته‌ها حاکی از آن است که در استان گلستان، زنان خانه‌دار و متأهل‌ها و جوانان و نوجوانان بیشترین خودکشی را مرتکب شده‌اند که دلایل اقتصادی و عاطفی از مهمترین عوامل خودکشی کنندگان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical Study of Suicide in Golestan Province during 2019-2020

نویسندگان [English]

  • Izad Hossein Ali 1
  • Kiumars Kalantari 2
  • Ali Akbar Esmaeili 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Suicide is always one of the most important issues that have prompted most countries to evaluate the various causes and factors related to it and provide a suitable solution in this field. It is difficult to identify suicide factors in any country due to the diversity of different cultures and ethnicities. According to the statistics obtained from the Welfare Organization and the General Department of Justice of Golestan province, women have the highest suicide rate, and the age groups of 15 to 24 years and urban residents and people with middle school education have the highest suicide rate. In this article, with access to various statistical sources regarding the percentage of suicide in Golestan province, a statistical investigation of suicide in this province has been done based on variables such as age, gender, education, employment, marital status and place of residence. The studies carried out in the research are analytical and descriptive and the findings indicate that in Golestan province, housewives and married women and young people have committed the most suicides, and the economic and emotional reasons are the most important factors in committing suicides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide
  • Factors of Suicide
  • Golestan Province