علل توجیهی دسترسی به سلاح گرم و ارتکاب جرم مرتبط با سلاح در استان ایلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22034/jccj.2022.365241.1110

چکیده

استان ایلام به‌عنوان استانی مرزی دارای بیشترین خط مرزی با کشور همسایه عراق است و همین امر نیز زمینه قاچاق سلاح و دسترسی به سلاح در این استان را به دنبال داشته است؛ و معضلات اجتماعی مانند قتل با سلاح گرم به دلیل دسترسی آسان به سلاح در این استان به وقوع می‌پیوندد. دسترسی به سلاح گرم در استان ایلام درای ریشه‌های اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی است. از بعد اجتماعی بدلیل حاکمیت فرهنگ قبیل‌گرایی و احتمال بروز خشونت و درگیری قبیله‌ای داشتن سلاح نوعی آمادگی برای دفاع از قبیله محسوب می‌شود. از بعد فرهنگی، در فرهنگ مردمان استان ایلام داشتن سلاح گرم نشانه برتری شخص نسبت به دیگری است. از بعد روانی، داشتن سلاح ازلحاظ روحی حس برتری‌جویی و اقتدارگرایی را در اشخاص تقویت می‌نماید و از بعد اقتصادی، بیکاری موجود در استان موجب اشتغال شهروندان استان به قاچاق سلاح بعنوان شغلی کاذب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reasons for Justifying Access to Firearms and Committing Weapons-related Offenses in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Abbasi 1
  • Majid Shayganfard 2
  • Hossein Taji 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Ilam province, as a border province, has the largest border line with neighboring Iraq, which has led to the smuggling of weapons and access to weapons in the province, and social problems such as murder with firearms occur due to easy access to weapons in the province. Access to firearms in Ilam province has social, cultural, psychological and economic roots. From a social dimension, due to the rule of tribal culture and the possibility of tribal violence and conflict, having weapons is a form of readiness to defend the tribe. From a cultural dimension, in the culture of the people of Ilam province, having firearms is a sign of one's superiority over the other. Psychologically, having weapons spiritually strengthens the sense of superiority and authoritarianism in individuals, and from an economic perspective, unemployment in the province leads to the employment of provincial citizens to smuggle weapons as false jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Access to Weapons
  • Firearms
  • Ilam Province