نفقه زن باردار و جنین در پرتو احکام متغیر و ضمانت کیفری آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران.

2 استادیار، گروه الهیات_ فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 استادیارگروه الهیات_ فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.22034/jccj.2022.363944.1103

چکیده

نفقه زن باردار و جنین از موضوعات مهمی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این مقاله تلاش شده در پرتو احکام متغیر تحلیل شده و به بررسی ضمانت کیفری آن نیز پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای موضوع مورد اشاره بررسی شده است. یافته‌های مقاله بر این امر دلالت دارد نفقه زن و جنین بر عهده مرد است اما چنانچه زن از روی نشوز خانه شوهر را ترک کند، نفقه او ساقط می‌شود و حامله بودن زن تأثیری در سقوط نفقه وی ندارد ولی نفقه نگهداری و حفظ جنین بر عهده پدر فرزند می‌باشد. در رابطه با نفقه زن باردار طبق نظر اکثر فقها و قانون مدنی، اگر زن در طلاق رجعیه باشد در زمان عده، مستحق نفقه و اسکان است اما مطلقه بائنه فقط در صورتی که باردار باشد، مستحق نفقه است. اما در مورد نفقه زن باردار در عده وفات، قول مشهور آن است که زن مستحق نفقه نیست. نتایج نشان داد نفقه از جمله موضوعاتی است که از احکام متغیر به دلیل توجه به مقتضیات زمانی و شرایط زوجه تأثیرپذیراست. مهم‌ترین تأثیر احکام متغیر در دامنه و گستره نفقه و به عبارتی مصادیق نفقه است که هم در فقه و هم در حقوق موضوعه تابع عرف و شرایط اجتماعی زوجه است. ترک انفاق از سوی مرد با ضمانت کیفری همراه بوده و مجازات حبس برای آن تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alimony of Pregnant Woman and Fetus in the Light of Variable Verdicts and its Criminal Sanction

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalal Samdani 1
  • Mohammad Ali Heidari 2
  • Mohsen Fahim 3
1 PhD student, Department of Theology of Islamic Knowledge, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Assistant Professor Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Alimony for pregnant women and fetuses is one of the important topics that an attempt was made to analyze it in the light of variable verdicts and to examine its criminal sanction. The current paper is descriptive and analytical and has been explored using the library method. The findings of the present paper indicate that alimony of the wife and fetus is the responsibility of the man, but if the woman leaves her husband's house due to her refusal to fulfill her marital duties, her alimony will be reduced, and the fact that the woman is pregnant has no effect on the reduction of her alimony. But the child's father is responsible for maintaining and alimony of the fetus. Regarding the alimony of a pregnant woman, according to the opinion of most jurists and civil law, if a woman is in a retrograde divorce, she is entitled to alimony and during the period of idah, but a divorced woman is entitled to alimony only if she is pregnant. But regarding the alimony of a pregnant woman of dead husband, the woman is not entitled to alimony. The alimony is one of the subjects that are affected by variable sentences due to the consideration of the time requirements and conditions of the wife and the examples of alimony, which are subject to the custom and social conditions of the wife. Husband refusal to pay alimony to wife is punishable by imprisonment penalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alimony
  • Pregnant Wife
  • Fetus
  • Criminal Sanction
  • Variable Verdicts