تحولات حاکم بر بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2023.378839.1159

چکیده

تأمین مالی تروریسم یکی از جرایم بسیار مهمی است. در این پژوهش این سؤال مطرح است که آیا در حقوق ایران، قلمرو تقنینی متناسبی در جهت پیشگیری از بزه تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این مسأله به این یافته دست یافتیم که سیاست جنایی ایران در رابطه با مبارزه با بزه تأمین مالی تروریسم همسو با اسناد بین‌المللی به طور نسبی عمل کرده و نسبت به قواعد و اصول بین‌المللی که در جهت پیشگیری از جرم بزه تأمین مالی تروریسم وجود دارند، با نواقصی روبه‌رو است. در زمینه این موضوع می‌توان به دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1401 و قوانینی همچون قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 و اصلاحی مصوب 1397 اشاره داشت که مقررات مذکور، در راستای قوانین و اسناد بین‌المللی وضع گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developments Governing the Crime of Terrorism Financing in Iranian Law and International Documents

نویسندگان [English]

  • Mahdi Razaghi Nezhad 1
  • Kiumars Kalantari 2
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Financing terrorism is one of the most important crimes. In this study, the question is whether in Iranian law, a proportional legislative attention has been considered for the prevention of terrorism financing crime. In response to this, we found that Iran's criminal policy on combating the crime of terrorism financing has acted relatively in accordance with international documents and is facing flaws in international rules and principles that exist in order to prevent the crime of terrorism financing. In this context, we can refer to the guidelines on the formation and organization of the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Unit approved in 2022 and laws such as the Anti-Money Laundering Act of 2007, as well as the Executive Regulations of the Anti-Money Laundering Act 2009 and the Anti-Terrorism Financing Act of 2015 and an amendment adopted in 2018 that these regulations have been enacted in accordance with international laws and documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing Terrorism
  • Money Laundering
  • International Documents