تبیین وضعیت محیط‌بانان به‌عنوان ضابطین خاص دادگستری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

10.22034/jccj.2022.366163.1112

چکیده

ضابط بودن محیط‌بانان اصلی است که علاوه بر قانون، باید در اجرا نیز به آن استناد شود و بسته به شرایطی که برای آن تعریف شده است، اجازه اعمالی مانند حمل و به‌کارگیری سلاح را به این دسته از مشاغل بدهد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت محیط‌بان به‌عنوان ضابط خاص دادگستری است. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. محیط‌بانان شاغل در سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌ها و منابع طبیعی، بسته به نوع مأموریت مجوز حمل سلاح به آن‌ها داده می‌شود. محیط‌بان طبق ماده 15 قانون حفاظت و به‌سازی محیط‌زیست، درصورتی‌که در یک کلاس ویژه زیر نظر دادستان درزمینه وظایف قضایی ضابطین آموزش‌دیده باشند، ضابط محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Situation of Park Ranger as Special Bailiffs of Justice

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saleh Moayyedi 1
  • Akbar Varvaei 2
  • Masoud Ghasemi 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Being an environmental guard is the principle that, in addition to the law, should be invoked in the implementation, and depending on the conditions defined for it, he allowed actions such as carrying and using weapons to this group of community jobs. The purpose of the current research is to examine the status of environmental guards as special law enforcement officers. This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. As a result, the environmentalists working in environmental protection are given permission to carry weapons based on the type of mission. According to Article 15 of the Environmental Protection and Improvement Law, environmental guards are considered to be bailiffs if they have been trained in the duties of law enforcement officers in a special class under the supervision of the prosecutor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Guards
  • Special Officer
  • Weapon