حمایت از اطفال بزه‌دیده فضای سایبری با تأکید بر نحوه جبران خسارت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

10.22034/jccj.2023.385631.1193

چکیده

حمایت از اطفال بزه‌دیده در فضای مجازی به دلیل آسیب‌پذیری آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی حمایت و نحوه جبران خسارت اطفال بزه‌دیده فضای سایبری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته است. یافته‌های بر این امر دلالت دارد که حمایت از اطفال بزه‌دیده در فضای سایبری به‌صورت پذیرش و شناسایی بزه‌دیده، حمایت کیفری، جبران خسارت و مددکاری اجتماعی انجام می‌شود. حمایت‌های قانون‌گذار از اطفال بزه‌دیده در فضای مجازی صرفاً در موارد معدودی چون بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به‌صورت اختصاصی بوده و در سایر موارد شامل قوانین کلی است. علاوه بر این، جبران خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت به‌صورت ارائه خدمات درمانی پزشکی مهم‌ترین روش‌های جبران خسارت اطفال بزه‌دیده در فضای مجازی است. روش جبران خسارت به‌خصوص در خسارت معنوی مبهم بوده و به اختیار قانون واگذار شده است. علاوه بر این، سازوکار مشخصی در خصوص مسؤولیت دولت در جبران خسارت وارده به اطفال بزه‌دیده در فضای مجازی در صورت ناتوانی بزهکار تعریف نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Support and method of compensation for children victims of cyber space

نویسندگان [English]

  • Seyed Jamal Mousavi 1
  • Mohammad Rouhani Moghadam 2
  • Maryam Aghaei Bajestani 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Supporting children who have been victimized in cyberspace is very important because of their vulnerability. The purpose of this article is to examine the protection and compensation of children who have been victims of cyberspace. The current article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that the support of children who have been victimized in the cyberspace is done in the form of acknowledgment, criminal support, compensation and social help. Legislator's protections for children who have been victimized in cyberspace are in a few cases such as Clause 9, Article 10 of the Law on Protection of Children and Adolescents, and in other general laws. In addition, compensation for material and moral damage and compensation in the form of providing medical treatment services are the most important methods of compensation for children injured in cyberspace. The compensation method, especially in moral damage, is ambiguous and is left to the discretion of the law. In addition, a specific mechanism has not been defined regarding the government's responsibility in compensating the damages caused to children who have been victimized in cyberspace in the event of the offender's incapacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • Victims
  • Cyberspace
  • Compensation