راهکارهای مبارزه با فساد اداری از منظر فقهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.383590.1182

چکیده

تشریفات و فرآیندهای اداری می‌توانند زمینه مناسبی برای ایجاد فساد اداری ایجاد نمایند. راهکارهای ارائه شده در هر نظام حقوقی-سیاسی برای مبارزه با فساد متفاوت است. در نظام حقوقی-سیاسی ایران شرایط خاصی حاکم است. در این نظام، مبانی فقهی یکی از پایه‌های اساسی محسوب می‌شود؛ در نتیجه، آموزه‌ها و معارف دینی در قسمت‌های مختلف آن دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای انجام گرفته است، تبیین راهکارهای مبارزه با فساد اداری از دیدگاه معارف دینی می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در آموزه‌های دینی عناصر و موضوعاتی وجود دارد که با تکیه بر اخلاق و پرورش قدرت مدیریت نفس می‌توان گام مهمی در مبارزه با فساد اداری برداشت. به هر میزان هم که در یک نظام حقوقی-سیاسی ابزارهای کنترلی وجود داشته باشد، بازهم چنانچه مدیران و مجریان از سلامت اخلاقی و بازدارندگی درونی بهره‌مند نباشند، ابزارهای مزبور کارایی واقعی نخواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to Fight Corruption from the Perspective of a Jurisprudential Point

نویسنده [English]

  • Zahra Montazeri
Assistant Professor, Department of Fiqh and Islamic Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Administrative procedures and processes can create a suitable ground for creating administrative corruption. The solutions provided in each legal-political system to fight corruption are different. Special conditions prevail in Iran's legal-political system. In this system, jurisprudential foundations are considered as one of the basic foundations; As a result, religious teachings in different parts have special importance. The purpose of the current research, which was compiled with the descriptive-analytical method and library tools, is to explain the solutions to fight against administrative corruption from the point of view of religious education. The findings of the present research show that there are elements and topics in religious teachings that can take an important step in the fight against administrative corruption by relying on ethics and cultivating the power of self-management. No matter how much there are control tools in a legal-political system, if managers and executives do not benefit from moral health and internal deterrence, said tools will not be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention
  • Administrative Ethics
  • Corruption