رویکرد سیاست کیفری ایران در قبال پیشگیری از پدیده کولبری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد صباشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، صباشهر تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.368438.1122

چکیده

پدیده کولبری همواره توسط سیاست‌های کلی نظام رویکردی پیشگیرانه در پی داشته است چرا که این پدیده با مشقت و سختی کار زیاد و خطرات بالایی روبه‌رو بوده است و بسیاری از ساکنین مناطق مرزی برای فرار از بیکاری بدان روی می‌آورند. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی این سؤال اصلی پرداختیم که وجه غالب سیاست جنایی ایران در قبال پدیده کولبری بر تدابیر سرکوب گرایانه است یا پیشگیرانه؟ که یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به نظر می‌رسد وجه غالب سیاست جنایی ایران در قبال پدیده کولبری بر تدابیر پیشگیرانه استوار است. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان داد که تعریف دقیقی از مفهوم قاچاق در متون قانونی وجود ندارد و این امر می‌تواند بر ابهام در خصوص مجرمانه بودن این پدیده بیفزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Criminal Policy Approaches to Prevention of Kulbari (Smuggling)

نویسندگان [English]

  • Fardin Shahbazi 1
  • Asghar Abbasi 2
  • Jafar Movahedi 3
1 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Sabashahr Branch, Islamic Azad University, Sabashahr, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Kulbary phenomenon has always been followed by the general policies of the criminal system, because it has faced a lot of hardship and difficulty and high risks, and many residents of border regions turn to it to escape unemployment. Today, this phenomenon, in addition to being a serious threat to free trade, imposes a lot of costs on the country's economic body. In this paper, using library method, we examined the main question that the dominant aspect of Iran's criminal policy toward the Kulbari phenomenon is based on repressive or preventive measures? The findings indicate that it seems that the dominant aspect of Iran's criminal policy toward the Kulbari phenomenon is based on preventive measures. The findings also showed that there is no precise definition of the concept of Smuggling in legal texts, which can add to the ambiguity about the criminality of this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kulbary
  • Preventive Criminal Policy
  • Smuggling of Goods