قواعد فقهی حاکم بر تعزیرات در فقه امامیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی ، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.(نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

10.22034/jccj.2023.379902.1164

چکیده

از مباحث بحث‌برانگیز تعزیر، مسأله مقدار تعزیر است. مسأله‌ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبه‌رو است. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی ‌روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاً جمع‌ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده‌اند که حصول نظریه‌ای‌واحد را ناممکن جلوه می‌دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه‌ به روایاتی‌دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن ‌را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می‌دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است؛ بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازات‌های دیگر نیز می‌شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می‌دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند که تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل‌الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می‌شود و انحصار به زدن ندارد. از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical Rules Governing Punishment of Ta'zir in Imami Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Seyfollah Sajjadinasab 1
  • Asadollah Lotfi 2
  • Mahmoud Ghayumzadeh 3
1 PhD Student in Islamic Jurisprudence and Law, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
2 Associate Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Qazvin Branch, Imam International University, Qazvin, Iran.(Corresponding Author)
3 Associate Professor, Islamic Jurisprudence and Law Department, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

One of the controversial topics of Ta'zir is the issue of the amount of Ta'zir. A problem that faces two completely opposite approaches. In the first approach, some jurists have expressed different and sometimes irreconcilable theories about the amount of Ta'zir by simply relying on the words of some narrations or by following their previous jurists, which makes it impossible to achieve a single theory. In the second approach, other jurists, according to other Hadiths and also the content of the Hadiths of Ta'zir, consider it indefinite without determining the amount and it is absolutely at the discretion of the imam or ruler to determine its amount according to expediency. Ta'zir is a punishment whose amount is not specified in shari'a, so the main basis of Ta'zir is its "non-determinedness". There is disagreement about whether ta'zir is exclusive to flogging or includes other punishments, some consider Ta'zir exclusive to flogging, in contrast, the famous Shiite and Sunni jurists believe that Ta'zir is not intended for flogging. From the appearance of hadiths, this meaning is not taken.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ta'zir
  • Criminal Jurisprudence
  • Juridical Rules