تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.386779.1203

چکیده

قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی ماده 19 و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت‌گانه، هیچ اشاره‌ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفاً بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است. بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی‌الارض، متمسک می‌شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات‌ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات‌های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوماً کمتر از حد نمی‌داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می‌شمارد. طبق این تحلیل‌ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده 19 ضرورت بازبینی پیدا می‌کند. وضعیتی که با اصول مجازات‌ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Lack of Death Penalty in Article 19 of the Islamic Penal Code 2012

نویسنده [English]

  • Ramin Poursaeid
Assistant Professor, Department of Law and Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

The legislator of the Islamic Penal Code approved in 2012, in Article 19 and in the position of explaining the 8 graded Ta'zir, did not make any reference to capital punishment and ruled that the ta'zir is less than the limit based on only one jurisprudential understanding. The coercive result of this is the lack of execution in the mentioned article. Therefore, in order to execute the perpetrators of this category of crimes, they resort to Hadd Corruption, and this has caused conflicts with the principle of legality of punishments, the principle of proportionality of crime and punishment, the principle of the necessity of preventing the extensive interpretation of Hadd & Ta'zir punishments. The current research, which is organized by descriptive-analytical method, does not necessarily consider Ta'zir as less than the Hadd. According to these analyzes and with the strengthening of Ta'zir institution, Article 19 needs to be revised. A situation that is compatible with the principles of applying punishments, the needs of today's society, and the expansion of sovereignty, and causes the non-mixing of meaning and examples of Hadd & Ta'zir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Execution
  • Hadd
  • Ta'zir