دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1402 
پیشگیری اجتماعی از فساد اداری

صفحه 1-11

10.22034/jccj.2023.384209.1186

امیر حسین تسلیمی؛ محمود اشرافی؛ محمود مالمیر


اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع

صفحه 83-96

10.22034/jccj.2023.377229.1154

لیلا ایمانی راد؛ احمد باقری؛ سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور