حق نفقه کودک در فقه با تأکید بر مسائل کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.388085.1218

چکیده

کودک از آسیب پذیرترین اعضای خانواده است که به ویژه در شرایط طلاق والدین، نیازمند حمایت است. نفقه کودک از موضوعات مهمی است که تبیین رویکرد فقه امامیه و ضمانت کیفری آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی این سؤال مهم پرداخته شده است که فقه امامیه چه دیدگاهی نسبت به نفقه کودک داشته و ضمانت کیفری آن از منظر فقه و حقوق موضوعه چیست؟ مقاله پیش‌رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها نشان داد که از منظر فقه امامیه، نفقه کودک در زمره نفقه اقارب محسوب شده و پرداخت آن به عهده پدر است و درصورتی‌که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و درصورتی‌که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد تأمین هزینه‌ها به عهده مادرخواهد بود و درصورتی‌که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. ضمانت‌کیفری پرداخت نفقه‌کودک، حبس تعزیری درجه شش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Child Alimony in Jurisprudence with an Emphasis on Criminal Matters

نویسنده [English]

  • Zari Firouzkah
Faculty member of the Department of Theology (Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law), Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The child is one of the most vulnerable members of the family, who needs support especially in the case of parents' divorce. Child alimony is one of the important issues in Imami jurisprudence. In this article, this important question has been examined: what is the opinion of Imami jurisprudence regarding Child alimony and what is its criminal sanction from the point of view of jurisprudence and legal issues? This article is descriptive and analytical, and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings showed that from the perspective of Imami jurisprudence, child alimony like relatives alimony is father's responsibility to pay it, and if the father is deceased or unable to pay the children's financial support, the grandfather will be responsible for paying the Child alimony. If he is unable to pay, the mother will be responsible for providing the expenses, and if the mother is not alive or is poor, it will be the responsibility of his/her grandfathers. The criminal sanction for not paying the child alimony is imprisonment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alimony
  • Child
  • Rrelatives
  • Criminal Sanction