دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1402 
مبانی پیشگیری از جرم در فقه اهل سنت

صفحه 1-16

10.22034/jccj.2023.353857.1064

احمدزکی زکا؛ حسین آقابابایی؛ حسن شاه ملک پور


بررسی تحلیلی مقولۀ تجدیدنظر در حقوق ایران و دیوان کیفری بین‌المللی

صفحه 47-58

10.22034/jccj.2023.381670.1174

روح الله اله بداشتی؛ سیدعلی میرابراهیمی؛ جان احمد آقایی؛ محمدعلی قربانی


جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسؤولیت کیفری مجرمان

صفحه 119-127

10.22034/jccj.2023.383906.1184

داود زمانی؛ مجید قورچی بیگی؛ سودابه رضوانی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ سید مهدی صابری