جرایم بانکی در فضای مجازی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.390013.1233

چکیده

همزمان با رشد روزافزون بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی در خدمات بانکی و پرداخت، جرایم رایانه‌ای مرتبط با این ابزارها نیز افزایش یافته است. جرایم بانکی در فضای مجازی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی شهروندان و اعتماد و اعتبار نظام بانکی است که تبیین رویکرد حقوقی نسبت به آن ضروری است. بررسی رویکرد اسناد بین‌المللی به این دسته از جرایم نیز از این جهت اهمیت دارد که جرایم مذکور در بسیاری مواقع فراملی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که در فقه هرچند جرایمی چون فیشینگ محل بحث و نظر نبوده اما با توسل به قواعد حاکم بر جرایم سنتی، امکان رسیدگی به جرایم بانکی در فضای مجازی وجود دارد. در حقوق کیفری ایران، قوانین ویژه‌ای در زمینه جرایم بانکی تدوین نشده و عمدتاً قانون جرایم رایانه‌ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است. سازمان ملل متحد، اینترپل و شورای اروپا از جمله سازمان‌های بین‌المللی هستند که با توجه به اهداف و فعالیت‌های خود، در زمینه مقابله با جرایم رایانه‌ای اقداماتی را انجام داده‌اند. در این میان تصویب کنوانسیون جرایم رایانه‌ای نقطه عطفی در حوزه اقدامات هماهنگ بین‌المللی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Banking Crimes in Cyberspace in Iranian Law and International Documents

نویسنده [English]

  • Fatemeh Al-Sadat Ghoreishi Mohammadi
Member of the Faculty, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Along with the growing use of electronic tools in banking and payment services, computer crimes related to these tools have also increased. Banking crimes in the cyberspace are important issues that affect the economic security of citizens and the trust and credibility of the banking system. Examining the approach of international documents to this category of crimes is also important because the aforementioned crimes are often transnational. The present article is descriptive and analytical and has been investigated using the library method. The findings indicate that in jurisprudence, although crimes such as phishing have not been discussed, but by resorting to the rules governing traditional crimes, it is possible to deal with banking crimes in cyberspace. In Iran's criminal law, there are no special laws in the field of banking crimes, and mainly, the computer crimes law governs electronic banking crimes. The United Nations, Interpol, and the Council of Europe are among the international organizations that, according to their goals and activities, have taken actions in the field of dealing with computer crimes. In the meantime, the adoption of the Convention on Computer Crimes is a turning point in the field of international coordinated actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking Crimes
  • Cyberspace
  • International Documents