مسؤولیت دولت‌ها در مقابله با خشونت و افراط‌گرایی در فقه و اسناد بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.390015.1234

چکیده

خشونت و افراط‌گرایی یکی از تهدیدهای جدی صلح و امنیت داخلی کشورها، منطقه‌ای و بین‌المللی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و اسناد بین‌المللی دولت‌ها در مقابله با خشونت و افراط‌گرایی چه تعهداتی برعهده ‌دارند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها حاکی است که ‌خشونت و افراطی‌گری طیفی وسیعی از فعالیت‌های خرابکارانه و تروریستی را شامل می‌شود. این موضوع در فقه عمدتاً تحت‌عنوان فتک، محاربه و افسادفی‌الارض قابل ‌تحلیل است که دولت و حکومت اسلامی متعهد به مجازات و سرکوب عاملان آن است. در عرصه بین‌الملل نیز اسناد بین‌المللی متعددی، دولت‌ها را مسؤول مقابله با خشونت و افراطی‌گری از طریق تحریم ‌گروه‌های تروریستی، ممنوعیت حمایت و مبارزه با تأمین مالی آن‌ها نموده است. به‌عنوان مثال کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی، به ممنوعیت ترویج خشونت و افراطی‌گری پرداخته است و مسؤولیت اصلی مقابله با هرگونه تبلیغ مبتنی بر برتری نژاد یا گروهی از انسان‌ها بر دیگر گروه‌ها را بر عهده دولت‌ها گذاشته است. علاوه بر این، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی‌گرایی، دولت‌ها را به اقدامات فرهنگی، تقویت حقوق بشر و دموکراسی در راستای مبارزه فرهنگی با خشونت و افراطی‌گرایی متعهد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Responsibility of Governments in Dealing with Violence and Extremism in Jurisprudence and International Documents

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Ghoreishi Mohammadi 1
  • Marzieh Pilevar 2
  • Ramin Faghani 3
1 Member of the Faculty, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Violence and extremism is one of the serious threats to peace and internal security of countries, regional and international. In this article, an attempt has been made to examine the question of what obligations the governments have to deal with violence and extremism from the point of view of jurisprudence and international documents. The present article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned question in a library method. The findings indicate that violence and extremism include a wide range of subversive and terrorist activities. In jurisprudence, it can be analyzed mainly under the heading of Fatk, Moharebeh and Corruption in the Land, which the Islamic government is in charge for punishing and suppressing its perpetrators. In the international arena, many international documents make governments responsible for dealing with violence and extremism by sanctioning terrorist groups, banning support and fighting their financing. For example, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination has prohibited the promotion of violence and extremism, and has placed the primary responsibility of countering any propaganda based on the superiority of race or group of people over other groups to the Governments. In addition, the UN General Assembly resolution, "World Against Violence and Extremism," has committed States to cultural action, strengthening human rights and democracy in a cultural struggle against violence and extremism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • violence
  • extremism
  • terrorism
  • jurisprudence
  • international documents