ترتیبات و آثار حاکم بر تجدیدنظر کیفری در حقوق ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، واحد انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی، ایران.

4 استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

10.22034/jccj.2023.387373.1208

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کامل اصول حاکم تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری به رشته تحریر درآمده است تا با بررسی ابعاد این موضوع در قانون جدید التصویب، اشکالات و خروجی‌های این قانون در باب تجدیدنظرخواهی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای است. با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مسأله مشهود است که قانون‌گذار رویه شکلی زیادتری نسبت به قوانین سابق در پیش گرفته است. ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت. موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arrangements and Effects Governing Criminal Appeals in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Rohallah Allahbedashti 1
  • Seyed Ali Mirebrahimi 2
  • Jan Ahmed Aghaee 3
  • Mohammad Ali Ghorbani 4
1 Ph.D Student of Criminal law and Criminology, Department of Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Anzali Branch, Islamic Azad University, Anzali, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
چکیده [English]

The present research has been written with the aim of fully examining the governing principles of appeals in the Criminal Procedure Law by examining the dimensions of this issue in the new approved law, to review the problems and outcomes of this law regarding appeals. This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. It is evident in the Criminal Procedure Law of 2012 that the legislator has taken a more formal procedure than the previous laws. Article 434 of the Criminal Procedure Law approved in 2013, in 4 clauses, has determined the appeal procedures, based on these cases, the convicted person, his lawyer or legal representative, the plaintiff, and the prosecutor will have the right to request an appeal. The cases and directions of appeal include the claim of invalidity of the evidence or documents cited by the court; Claiming that the vote is against the law; The claim of lack of jurisdiction of the court issuing the decision or the existence of one of the reasons is the rejection of the judge and the claim of the court not paying attention to the evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appeals
  • Retrials
  • Verdicts
  • Orders