پاسخ‌دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی و واکنشی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر، ایران.

10.22034/jccj.2023.386169.1196

چکیده

جرایم جنسی به‌عنوان مهمترین نوع جرایم از ادوار گذشته تا حال مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌ای که به این موضوع در قرآن کریم و متون فقهی نیز اشاره شده و پاسخ‌دهی متناسبی با توجه به نوع جرایم انجام گرفته و مبنای حقوق ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است. موضوع پاسخ‌دهی به جرایم جنسی در حقوق انگلیس متشکل از دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ چراکه حقوق انگلیس، بر گرفته از نظام حقوقی کامن‌لا است. هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. در حقوق ایران و انگلیس به هر دو نوع پیشگیری توجه شده است ولیکن در زمینه پیشگیری رشدمدار، حقوق انگلیس عملکرد بهتری داشته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی پاسخ‌دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران در راستای پیشگیری کنشی و واکنشی در جرایم جنسی با توجه به متون فقهی و حقوقی عملکرد بهتری نسبت به حقوق انگلیس دارد هرچند که درخصوص گستره جرایم جنسی در مصداق‌بندی در حقوق انگلیس مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proactive and Reactive Prevention of Sexual in the Legal System of Iran and England

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Zohreh Manesh Rostami 1
  • Behnam Ghanbarpour 2
  • Hasan Hajitabar Firoozjai 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Ayatollah Amoly International Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran.
چکیده [English]

Sexual crimes have been considered as the most important types of crimes from the past until now, in such a way that this issue is also mentioned in the Holy Quran and jurisprudence texts, and appropriate responses have been made according to the type of crimes, and the basis of Iranian law is also based on this. The issue of responding to sexual crimes in English law consists of legal doctrine and judicial procedure; Because British law is derived from the Common Law legal system. Any sexual behavior committed without consent is considered a crime and this criterion is the same for all sexual crimes. Both types of prevention have been paid attention to in Iranian and English laws, but in the field of growth-oriented prevention, British law has performed better. Therefore, the current research aims to investigate the response to sexual crimes in the way of proactive (non-criminal) and reactive (criminal) prevention in the legal system of Iran and England, using a descriptive and analytical method. According to jurisprudence and legal texts, a reaction in sexual crimes in Iran has a better performance than English law, even though the scope of sexual crimes has been extensively studied in English law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Crime
  • Active Prevention
  • Reactive Prevention
  • Punishment