جرایم اقتصادی زنان: چالش‌ها و راهکارهای سیاست جنایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22034/jccj.2023.399537.1286

چکیده

حاکم شدن فضای پست مدرنیزم به روابط میان تابعان حقوق و ورود متغیرهای مختلف به روابط مزبور، پیچیدگی‌های فراوانی در فرآیند طراحی قوانین ایجاد کرده است. این پیچیدگی‌ها در فضای حقوق کیفری با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها بسیار شدیدتر می‌باشد. در حوزه جرایم اقتصادی زنان به‌طور خاص، متغیرهایی مانند غیرخشن بودن، وجود شرایط تحریمی و... وجود دارد که چالش‌هایی را در فرآیند قانون‌گذاری ایجاد می‌نماید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای گردآوری شده است، به بررسی چالش‌های و راهکارهای سیاست جنایی جرایم اقتصادی زنان پرداخته می‌شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که عنصر انعطاف‌پذیری در قواعد و نیز وجود ارتباط زنجیره‌ای میان عناوین مجرمانه می‌تواند به‌عنوان راهکار اصلی در حل چالش‌های جرایم اقتصادی زنان محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's Economic Crimes: Challenges and Solutions of Criminal Policy

نویسندگان [English]

  • Zahra Akbari 1
  • Mohsen Shekarchizadeh 2
  • Ahmadreza Shekarchizadeh Esfahani 3
  • Faramarz Atrian 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

The dominance of postmodernism in the relations between law subjects and the entry of various variables into said relations have created many complications in the process of designing laws. These complications are much more severe in the field of criminal law due to the existence of the principle of legality of crimes and punishments. In the field of women's economic crimes in particular, there are variables such as being non-violent, the existence of sanctions, etc., which creates challenges in the legislative process. In the current research, which was compiled by descriptive-analytical method and library tools, the challenges and solutions of the criminal policy of women's economic crimes are investigated. The results of the present research show that the element of flexibility in the rules and relationship between criminal titles can be considered as the main solution in solving the challenges of women's economic crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Crimes
  • Delinquency of Women
  • Differential Criminal Policy
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 257-269
  • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1401