دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، اسفند 1401 (شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا) 
کاربرد فناوری حقوقی و تأثیرات ناشی از آن در نظام قضایی ایران

صفحه 75-84

10.22034/jccj.2023.404084.1307

راحله رحیمی؛ اکرم تاجیک؛ زهرا تجری موذنی؛ علی اکبر اسمعیلی


جرایم اقتصادی زنان: چالش‌ها و راهکارهای سیاست جنایی

صفحه 257-269

10.22034/jccj.2023.399537.1286

زهرا اکبری؛ محسن شکرچی زاده؛ احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی؛ فرامرز عطریان


آسیب‌شناسی موانع فسادزای قوّه قضاییه بعد از دور تحولی منطبق با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

صفحه 285-299

10.22034/jccj.2023.403315.1304

محمد فراهانی؛ سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ محمد مهدی رحیمی؛ سجاد اختری؛ مجتبی غفاری


سیاست جنایی مشارکتی در قبال فعالیت‌های مجرمانه در بستر فضای مجازی

صفحه 315-322

10.22034/jccj.2023.403321.1305

یاسر انصاری؛ سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ مرجان نگهی مخلص آبادی؛ سجاد اختری؛ مجتبی غفاری