حق داشتن وکیل و دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی در فقه، حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.399407.1285

چکیده

حق دسترسی به وکیل و دسترسی وی و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است. زیرا پرونده متهم مطابق تحقیقات مقدماتی شکل‌گرفته و آگاهی متهم و وکیل وی ازآنچه مبنای اتهامات به او قرار می‌گیرد نقش تعیین‌کننده‌ای در فرجام پرونده و صدور رأی نهایی دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی موضوع مورداشاره از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی شود. مقاله پیش‌رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته‌ها حاکی است که در فقه می‌توان به گزاره‌های دست‌یافت که بر حق دسترسی به وکیل دلالت دارد اما سخنی ازآنچه در آیین دادرسی کیفری تحت‌عنوان دسترسی به محتویات پرونده مطرح است به میان نیامده است. در حقوق ایران نیز به‌حق داشتن وکیل و دسترسی به محتویات پرونده تأکید شده است اما این حقوق با محدودیت‌هایی مواجه است که اصل دادرسی عادلانه را مخدوش می‌سازد. ازجمله اینکه در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت ملی، انتخاب وکیل برای متهم بر عهده قوه قضائیه و ازمیان وکلای مشخص است که این قوه تعیین‌کرده است. همچنین وکیل هیچ‌گونه حقی برای مشارکت در بازجویی‌های و سایرتحقیقات مقدماتی ندارد. دسترسی به محتوای پرنده نیز منوط به صلاحدید بازپرس پرونده است. این درحالی است‌که چنین محدودیت‌هایی در حقوق کیفری فرانسه مطرح نیست. حتی در جرایم سازمان‌یافته، حق دسترسی به وکیل و دسترسی به محتویان پرونده محدود نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to Choose Lawyer and Access to the Case Content in Pre-trial Investigations in Jurisprudence, Iranian and French Law

نویسندگان [English]

  • Davoud Sedaghatnia 1
  • Ghasem Ghasemi 2
  • Nasrin Mehra 3
  • Nourooz Kargari 4
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The right to chose a lawyer and The right to access the contents of the file during the preliminary investigation stage is one of the basic principles of a fair trial. Because the case of the accused is formed according to the preliminary investigation and the knowledge of the accused and his lawyer about what is the basis of the charges against him has a decisive role in the outcome of the case and the issuance of the final verdict. In this article, an attempt has been made to examine the mentioned issue from the perspective of Iranian jurisprudence and law and French law. The following article is descriptive and analytical and has investigated the mentioned question by using the library method. The findings indicate that in jurisprudence, statements can be found that indicate the right to access to a lawyer, but there is no mention of what is referred to as access to the contents of the case in the criminal procedure. Iranian law also emphasizes the right to have a lawyer and access to the contents of the case, but these rights face limitations that distort the principle of fair proceedings. Including the fact that in some crimes, such as crimes against national security, the selection of a lawyer for the accused is the responsibility of the judiciary and from among the lawyers designated by this authority. Also, the lawyer has no right to participate in interrogations and other preliminary investigations. Access to content is also subject to the discretion of the case investigator. This is while such restrictions are not mentioned in French criminal law. Even in organized crimes, the right of access to a lawyer and access to the contents of the case is not limited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawyer
  • Contents of The Case
  • Preliminary Investigation