مجازات‌های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه معارف، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

10.22034/jccj.2023.398519.1277

چکیده

مجازات‌ها توسط مقنن‌ها جهت تأمین چشم‌اندازهای نظام عدالت کیفردهی انتخاب می‌شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات‌ها به‌دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. اهداف مجازات‌ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است؛ گفتنی است یکی از این کیفرها، مجازات‌های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع می‌باشد نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری‌هایی در این اقدامات همراه است؛ من‌جمله پیش‌بینی محدودیت اعمال این گونه مجازات‌ها در جرایم تعزیری، افزایش نمونه‌های آن، بالا بردن حیطه اختیارات قضات در اعمال مجازات‌های نامبرده، حذف عنصر عمدی بودن جرم و جایگزین کردن آن به جرایم غیرعمدی بود. مهم‌ترین دستاورد در این عرصه شامل مجازات‌های اجتماعی برای حدود و قصاص است که دارای نتایج متفاوت اعم از مثبت و منفی است. اما در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان و ولز به‌دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری، مجازات‌های اجتماعی متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازات‌ها ایجاد شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای گردآوری شده است، با پرداختی مفصل به موضوع انواع مجازات‌های بر منفعت شخص و اجتماع در نظام کیفری انگلیس و بررسی تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران به‌طور مقایسه‌ای درصدد معرفی کیفرهای جدیدی است که آشنایی با آنها کمک شایانی به اندیشمندان حقوقی در ارائه الگوی مناسب برای استفاده قانون‌گذار داخلی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Punishments Based on the Benefit of the Person and Society in Iranian Jurisprudence and Criminal Law and English Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Amiri 1
  • Kamal Khajepour Banadaki 2
  • Mohammad Mehdi Barghi 3
1 PhD Student of Criminal Law and Criminology, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Education, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Theology, Meybod University, Meybod, Iran
چکیده [English]

Punishments are chosen by legislators to ensure the prospects of the criminal justice system. Also, judges seek to achieve their goals by determining punishments. The goals of the punishments are in line with the goals of the criminal justice system; It should be mentioned that one of these punishments is punishment based on the benefit of the person and society. Iran's legal system is accompanied by innovations in these measures in the Islamic Penal Code approved in 2013; Among other things were predicting the limitation of applying such punishments in taziri crimes, increasing its examples, increasing the powers of judges in applying the mentioned punishments, removing the element of intentionality of the crime and replacing it with non-intentional crimes. The most important achievement in this field includes social punishments for Hudud and Gqisas, which have different results, both positive and negative. But compared to the legal system of England and Wales, due to the fundamental changes in important criminal laws, various social punishments have been created to improve the functioning of punishments. The current research, which was compiled by descriptive-analytical method and library tools, With a detailed discussion on the subject of various types of punishments on the benefit of the individual and the society in the British penal system and a comparative study of the issue in the Iranian legal system, comparatively tries to introduce new punishments, familiarity with which will greatly help legal scholars in providing a suitable model for the use of the domestic legislator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal and Community Benefit
  • Iranian Law
  • English Law