مطالعه تطبیقی سبب مجمل در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر ارائه راه‌حل تقنینی و قضایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2023.397445.1273

چکیده

سبب مجمل از جمله مباحثی است که هم در حوزه کیفری و هم در موارد حقوقی مطرح می‌گردد و در جایی موضوعیت دارد که فاعل زیان مشخص نباشد. یافته‌های این تحقیق که بر شیوه تحلیلی – کاربردی قوام یافته حکایت از آن دارد که در باب نحوه توزیع مسؤولیت در سبب مجمل چهار دیدگاه مورد توجه قرار می‌گیرد. حسب دیدگاه اول هیچ کدام مسؤول نیستند زیرا نمی‌توان تقصیر شخص معینی را ثابت نمود. طبق دیدگاه دوم اعضاء گروه به‌صورت تضامنی مسؤول هستند. یک دیدگاه نیز مسؤولیت را برعهده دولت می‌گذارد و جبران اینگونه خسارات را از طریق صندوق‌های جبران خسارت یا بیت‌المال می‌داند. دیدگاه دیگر تاکیدش بر قرعه‌کشی است که در قانون مجازات سابق پذیرفته شده بود. در حقوق فرانسهگر خواهان بر مبنای نظریه خطا علیه گروه طرح دعوا کرده باشد، رویه قضایی نه خطای هریک از اعضاء گروه، بلکه خطای جمعی آنان را مبنای مسؤولیت قرار می‌دهد. در قانون مسؤولیت مدنی ایران نیز، شرکت داشتن در گروهی که خطا توسط یکی از افراد رخ داده در حکم ارتکاب تقصیر مشترک دانسته شده است و تمام اعضای گروه را مسؤول می‌شمرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Inconclusive Cause in Iranian and French Law with an Emphasis on Providing Legislative and Judicial Solutions

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Valikhani 1
  • Alireza Mazloum Rahni 2
1 Ph.D Student, Department of Law, Faculty of Humanity, Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanity, Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Inconclusive cause is regarded as a topic with relevance in both civil and criminal law, with its application in areas where the perpetrator of the damage is unknown. Findings of this study, which have been conducted through the practical-analytical method of research, show that 4 views related to distribution of responsibility exist; First, neither is responsible since fault of no-one can be proven. Second, they have shares responsibility. Another view places the responsibility on the State, and the damages are payable via insurance funds or public funds (Bait-al-Maal). Based on the findings of another view, emphasises on balloting (lot), which was also accepted in the previous Islamic Penal Code of Iran. In French law, if the plaintiff has filed lawsuit against a group under the principle of error, the jurisprudence does not base the liability of each member of group, but takes into account their collective error. In Iranian Civil Liability Code, partaking in a group, a member of which has conducted an error result in shared responsibility for all members of that group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Inconclusive Cause
  • Damages
  • Fault
  • Causal Relationship