داده‌کاوی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب استان اصفهان در اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22034/jccj.2023.397968.1269

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان‌های جسمی و روحی، عوارض و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم‌های مرتبط مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی‌گری و هدر رفتن سرمایه‌های کلان مادی کشورها را به دنبال داد. هدف این پژوهش شناسایی و مقایسه مدل عوامل مرتبط با گرایش به مواد مخدر در مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن معتادان گمنام در استان اصفهان برای اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر است. روش تحقیق از نوع کمی به روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن‌های معتادان گمنام در نیمه دوم سال 1399 است. 1593 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش‌ها، 1459 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچر  انجام گرفت. نتایج نشان داد، الگوریتم درخت تصمیم تصادفی بیشترین صحت پیش‌بینی را دارد، در هر مجموعه داده الگوریتم مناسب داده را باید کاوش نمود. الگوریتم‌های مورد استفاده در این پژوهش توان خوبی در پیش‌بینی گرایش به مصرف مواد مخدر دارد که با استفاده از عوامل مؤثر یافته شده، می‌توان اقدامات لازم به‌منظور پیشگیری ثالث را انجام داد. همچنین با استفاده از قوانین یافته شده می‌توان میزان گرایش افراد جدید مراجعه کننده به مراکز را پیش‌بینی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Data Mining on the Performance of Treatment and Harm Reduction Centers in Isfahan Province in the Correction and Prevention of Drug Addiction

نویسندگان [English]

  • Ershad Kaviani 1
  • Mohsen Shekarchizadeh 2
  • Gholamhossein Masoud 3
1 Department of Law, Faculty of Law, Theology and Islamic Studies, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Theology and Islamic Studies, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Theology and Islamic Studies, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Addiction to drugs, besides the physical and mental losses, causes social and economic problems, such as an increase in drug-related crimes like felony, theft, poverty and begging, and the waste of large material capitals of countries. The purpose of this research is to identify and compare the model of factors related to drug addiction in treatment and harm reduction centers and Anonymous Narcotics Association in Isfahan province inorder to correct and prevent drug addiction. The research method is quantitative and descriptive-analytical. The statistical population includes all people referring to treatment and harm reduction centers and Anonymous Narcotics Associations in the second half of 2019. 1593 sample questionnaires were provided to the centers and 1459 questionnaires were analyzed by removing distortions. Propensity to drugs was measured with the addiction readiness scale of Wade and Butcher, α = 0.9. The results showed that the random decision tree algorithm has the highest prediction accuracy, in each data set, the appropriate algorithm should be explored. The algorithms used in this research have a good ability to predict the tendency to use drugs, and by using the effective factors found, the necessary measures can be taken for the purpose of third prevention. Also, by using the rules found, it is possible to predict the tendency of new people who refer to the centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention
  • Drugs
  • Physical and Mental Injuries