بررسی تطبیقی نقش بزه‌دیده در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.22034/jccj.2023.402543.1298

چکیده

امروزه توجه به بزه‌دیدگان و نیازهای آن‌ها در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی نه‌تنها به‌لحاظ سیاسی اهمیت پیدا کرده، بلکه مورد توجه جرم‌شناسی قرار گرفته است. قانون‌گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه‌دیده در وقوع جرم، و در بخش دیگر در راستای حمایت از بزه‌دیده و تقویت حمایت از بزه‌دیده و تعلیق مجازات به این مهم پرداخته است. سیر مطالعه در این پژوهش، بزه‌دیده که یک بازیگر فعال در فرآیند کیفری به‌حساب می‌آید، جزئی از رکن‌های اصلی جریان کیفری و پدیده مجرمانه محسوب می‌شود و این را از دو زاویه فوق بررسی کرده و جایگاه او در رویداد مجرمانه را در دو نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان را به روش (توصیفی ـ تحلیلی) از تحلیل اطلاعات بهره گرفته و با کسب اطلاعات از حقوق کیفری دو نظام، آن‌ها را با هم مقایسه و مورد مطالعه دقیق قرار داده است. بدین‌سان این توجه به بزه‌دیده می‌تواند زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل فردی‌کردن مجازات‌ها را فراهم کند. با‌این‌همه، با عنایت به اهمیت موضوع در این پژوهش، ما توجه و حمایت قانون‌گذاران دو کشور را به‌صورت دقیق و عینی مورد بررسی و کنکاش قرار دادیم و در پایان نتایج پژوهش را در قالب نقد برخی قوانین و ارائه پیشنهادات بیان کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on the Role of Victim in Determining the Punishment in Criminal Law of England and Iran

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Fatahi 1
  • Ahmad Fallahi 2
  • Tayyebeh Bizhani Mirza 3
1 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Department of Criminal Law and Criminology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, paying attention to the victims and their needs at different national and international levels has not only become important politically, but has also been the focus of criminology. The legislator has addressed this issue from two angles, one paying attention to the victim's contribution and role in the commission of the crime, and on the other hand, in the direction of protecting the victim and strengthening the protection of the victim and suspending the punishment. The course of study in this research has examined the victimization of this active actor in the criminal process, which is one of the main pillars of the criminal process and the criminal phenomenon, from the above two angles, and his place in the criminal event in the two criminal law systems of Iran and England. The (descriptive-analytical) method has used information analysis and by obtaining information from the criminal laws of the two systems, they have been compared and carefully studied. In this way, this attention to the victim can provide the basis for the implementation of justice and the realization of the principle of individualization of punishments. However, due to the importance of the topic in this research, we carefully and objectively investigated the attention and support of the legislators of the two countries, and at the end, we have expressed the results of the research in the form of criticism of some laws and suggestions.

of the legislators of the two countries, and at the end, we have expressed the results of the research in the form of criticism of some laws and suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Victim
  • Determination of Punishment
  • Islamic Penal Code
  • English Law
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 423-436
  • تاریخ دریافت: 17 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1401