گزارش ضابطان قضایی و نظام ادله غیرقانونی در ایران و انگلستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار ، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

10.22034/jccj.2023.397876.1266

چکیده

مشروع و قانونی‌بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست، بلکه علاوه‌برآن دلیل باید به‌طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد، زیرا مهم‌ترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می‌شود. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه‌ای مشخص شد که رعایت ضوابط در تهیه گزارش توسط ضابطین قضایی، اهمیت فراوانی دارد و عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی‌های کیفری، می‌تواند گزارش ضابط قضایی را در معرض سلب اعتبار قرار دهد. در ایران و انگلستان، ضابط قضایی که عامل تحصیل دلیل غیرقانونی است، قابل مجازات است، اما در حقوق ایران، درخصوص بطلان یا اعتبار گزارش تهیه‌شده توسط ضابط از طریق غیرقانونی مقررات واضح و روشنی وجود ندارد، هرچند با عمومات حاکم بر ادله غیرقانونی باید حکم به بی‌اعتباری این گزارشات داد. در انگلستان از‌آن‌جهت که دادستانی باید از ادله ارائه‌شده خود دفاع نماید، گزارش‌های پلیس همیشه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند و اعتبار گزارش پلیس نزد مقام قضایی به رعایت شیوه‌های قانونی در أخذ آن‌ها وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of Judicial Officers and Illegal Evidence System in Iran and England

نویسندگان [English]

 • Daryush Mehri kakaee 1
 • Samira Golkhandan 2
 • Akbar Rajabi 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanity, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanity, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
چکیده [English]

Legitimacy and legality of the reason is not enough to present it to the judge, but in addition, the reason must be acquired in a legitimate and legal way; because the most important evidence in criminal event, if the legal criteria and prescribed conditions are ignored is considered invalid. In this article, it was determined by descriptive, analytical and comparative method that observing the criteria in the preparation of reports by judicial officers is very important and failure to comply with some of the principles and rules governing criminal proceedings can discredit the judicial officer's report. In Iran and England, the judicial officer is responsible for obtaining illegal evidence and may be punishable, but there are no clear provisions in Iranian law regarding the invalidity or validity of the report prepared by the bailiff through illegal means; however, with the general rule about illegal evidence, these reports should be invalidated. In England, because the prosecution must defend the presented evidence, police reports are always reviewed and the validity of the police report before the judicial authority depends on observing the legal methods in obtaining them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Judicial Officials
 • Judicial Authority
 • Illegal Evidence
 • Report
 • Invalidity of Evidence
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 349-365
 • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1402