اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و حقوق جزا، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

10.22034/jccj.2023.386581.1201

چکیده

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی، کیفیت تفسیر و استنباط نظر قانون‌گذار از قوانین و مقررات است. قوانین متعدد و پراکنده و بعضاً متخالف، پیچیدگی موضوعات و اجمال قوانین، موجب تفاسیر و برداشت‌ها و قضاوت‌های متعدد و بعضاً متفاوت می‌شود، از همین‌رو، ضرورت تفسیر مواد حقوقی اهمیت خود را نشان می‌دهد. یکی از انواع تفسیرهای متون حقوقی کیفری، تفسیر مضیق و نیز تفسیر به نفع متهم است. این نوع تفسیر خود ملهم از قواعد فقهی و اصولی برائت و قبح عقاب بلابیان است. در حقوق موضوعه نیز، اصل تفسیر مضیق، از متفرعات اصل قانونی بودن جرایم شناخته می‌شود. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اجمالی تفاوت میان دو تفسیر مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تفسیر مضیق اگرچه در غالب موارد، به نفع متهم است لیکن الزاماً اینگونه نیست و چه‌بسا در مصادیقی، تفسیر موسع به نفع متهم باشد. در تعارض تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل بر تفسیر مضیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principle of Interpretation in Favor of the Defendant in Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Rouholah Mohamadi 1
  • Mohammad Javad Baqizadeh 2
  • Behnam Yousefian 3
1 PhD Student in Jurisprudence and Criminal Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Criminal Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
چکیده [English]

One of the most important issues in various legal and judicial areas is the quality of interpretation and understanding the legislator's opinion of laws and regulations. The multiple, diffuse and sometimes different laws, the complexity of the subjects and the comprehension of the laws, results in numerous and sometimes different interpretations and judgments, Therefore, it is important to interpret legal provisions. One kind of the interpretations of criminal legal texts is “limited interpretation” and also “interpretation in favor of the defendant”. This kind of interpretation is inspired by the jurisprudential principle of “acquittal”. In statutory law, the principle of limited interpretation is known as the result of the legality of crimes. The present paper has been used to investigate the differences between the two interpretations by descriptive and analytical method and concluded that the limited interpretation, although in most cases, is in favor of the defendant, but it is not necessarily the case, and perhaps in instances, the interpretation of the extent is in favor of the defendant. In the event of conflict, “limited interpretation” of criminal law takes precedence over “interpretation in favor of the defendant”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Laws
  • Limited Interpretation
  • Interpretation in Favor of the Defendant