بررسی تطبیقی عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در ایران و ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

10.22034/jccj.2023.387462.1209

چکیده

خودزنی در بین نیروهای مسلح به‌دلیل قرار گرفتن این نیروها در وضعیت‌های خاص و دشوار وجود دارد. در برخی از نظام‌های حقوقی خودزنی نیروهای مسلح جرم‌انگاری شده است. ایران و ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورها هستند. بیشترین شباهت بین دو نظام حقوقی در جرم‌انگاری خودزنی نیروهای مسلح در عنصر مادی جرایم خودزنی مشاهده می‌شود و در هر دو نظام حقوقی هر درجه از تمارض و هر درجه از خودزنی و همچنین هر مدل از تمارض و هر مدل از خودزنی که با هر وسیله و یا هر شیوه‌ای باشد، برای تحقق جرم کافی دانسته شده است. خودزنی نیروهای مسلح در قالب ترک فعل از قبیل غذا نخوردن به قصد آسیب رساندن به خود، جرم تلقی می‌شود. تفاوت مهم در عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در دو کشور این است که در ایران «متعذر شدن به ناتوانی جسمی و روحی» و «اظهار بی‌علاقگی مکرر» به‌عنوان عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح شناخته می‌شود، درحالی‌که در آمریکا این درجات ضعیف از آسیب به خود، به‌عنوان خودزنی محسوب نمی‌شود و در نتیجه قلمرو عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در ایران وسیع‌تر از ایالات متحده آمریکا است و اعمال بیشتری را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Acus Reus of Armed Forces Self-Harm Crimes in Iran and the United States

نویسندگان [English]

  • latif maheri kohan 1
  • Samira Golkhandan 2
  • akbar rajabi 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanity, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanity, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanity, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran.
چکیده [English]

Self-harm exists among armed forces due to the presence of these forces in specific and difficult situations. In some legal systems, armed forces' self-harm has been criminalized. Iran and the United States are among those countries. The greatest similarity between these two legal systems is in the Actus Reus of self-mutilation crimes, and in both legal systems, any degree of malingering and any degree of self-harm, as well as any model of self-mutilation by any means or any method has been considered sufficient commission of the crime. Self-harm by the armed forces in the form of omission such as not eating with the intention of harming oneself is considered a crime. The important difference in the two countries law is that in Iran, “physical and mental disability" and "expressing recurrent disinterest" is recognized as the actus reus of the crimes. While in the United States, these weak degrees of self-harm are not considered as a crime, and as a result, the scope of crimes of the armed forces in Iran is wider than in the United States and includes more actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Mutilation
  • Armed Forces
  • Malingering
  • Actus Reus