امکان‌سنجی سقوط قصاص در موارد تحریک شدید مجنی‌علیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.377685.1156

چکیده

فقها قصاص را مجازات برای سزادهی می‌دانند. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه تلقی می‌گردد به طوری که باعث برانگیخته شدن مباشر به ارتکاب جرم می‌گردد. همچنین مقدار مجازات مجرم نیز باید با اوضاع و احوال وقوع جرم سازگار باشد. مطابق قانون، دفاع و از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک‌آمیز بزه‌دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می‌رسانند و در صورت استناد موفقیت‌آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می‌شوند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده و مطالب آن با ابزار کتابخانه‌ای گردآوری شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که روایات متعددی در مبحث قصاص وجود دارد که نگرش جدیدی به این موضوع را بیان می‌دارد از جمله خالد و حلبی که این افراد صراحتاً به سلب قصاص از جانی در زمان تقصیر یا تحریک توسط مجنی‌علیه نظر داده‌اند لیکن قانون و اکثریت فقها این مطلب را نپذیرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Retribution in Cases of Severe Provocation against the Victim

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Haji Motallebi 1
  • Maryam Aghaei Bajestani 2
  • Ali Parimi 3
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Theology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Crime as a behavior that is in conflict with the basic norms of human society and is considered an antisocial, immoral or disruptive action has caused a reaction or response in society and at different times, the type and quality of responses has been evolved. Although the repressive, punitive or vengeful aspect of the response to crime has always prevailed, the deterrent aspect of punishment has always been one of the goals or reasons for formulating or enforcing criminal responses. Attention to deterrence aspect in the purposes of punishment, in religious teachings or laws with religious origin is also clearly considered. Crime prevention seeks to cure the incident before it occurs, and setting up action mechanisms by the community and those in charge to educate, train, empower and improve the quality of life along with preserving the dignity of the citizens is its main agenda. Religious teachings have a very high capacity in crime prevention, which in this article describes some of the principles of crime prevention in Islamic criminal policy with a focus on the jurisprudential views of Sunni religions. This research has been done with a descriptive-analytical method based on reviewing sources. Teachings such as Saddu Zarai, administrative health and generational preservation as a basis for prevention in the criminological concept have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retaliation
  • Severe Provocation
  • Murder
  • Victim