اثر جهانی‌شدن بر بنیان‌های نظام‌های حقوق کیفری ملّی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22034/jccj.2023.383798.1183

چکیده

جهانی شدن بسیاری از حوزه‌های حیات آدمی را با ابزارهای گوناگون تحت تأثیر قرار داده که فضای سایبر در این بین بیشترین نقش را داشته است. اگرچه فضای سایبر و جهانی شدن در کنار هم، مزایای زیادی را برای حیات آدمی به‌دنبال داشته‌اند، اما این دو به کمک هم به‌عنوان ابزار و هم به‌عنوان فرآیند توانسته‌اند به کمک مجرمین آمده و ارتکاب جرم را در فضای مجازی با سهولت بیشتری همراه سازند؛ به گونه‌ای که امروزه اندیشمندان حوزه جرم‌شناسی از فضای جهانی شده جرم صحبت می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر بنیان‌های نظام‌های حقوق کیفری ملی می‌باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است در پی پاسخ به این پرسش می‌باشد که مفهوم جهانی شدن چه تأثیری بر نظام‌های حقوق کیفری ملی خواهد گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از جمله مهمترین تحولاتی که تحت تأثیر جهانی شدن در عرصه حقوق کیفری ایجاد می‌شود، تغییر گفتمان نظام حاکم بر جرایم و مجازات‌ها در عصر جهانی شدن، دژواره‌شدن حقوق کیفری، تورّم کیفری و جرم‌انگاری افراطی، تهدید حقوق بشر، آسیب‌پذیری دولت‌ها در قبال جرایم جهانی شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Globalization on Foundation of National Criminal Justice Systems

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hemmat 1
  • Mahmoud Malmir 2
  • Masoud Heydari 3
1 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Globalization has affected many areas of human life with various tools, and cyber space has played the biggest role. Although the cyberspace and globalization together have brought many benefits to human life, But these two have been able to come to the aid of the criminals by using both as a tool and as a process and make it easier to commit crimes in cyber space; In such a way that today the thinkers in the field of criminology talk about the globalized space of crime. The purpose of this research is to investigate the effect of globalization on the foundations of national criminal law systems. In this regard, the current research, which was compiled with a descriptive-analytical method, seeks to answer the question, what effect will the concept of globalization have on the national criminal law systems? The results of this research show that among the most important developments that are created under the influence of globalization in the field of criminal law are Changing the discourse of the system governing crimes and punishments in the age of globalization, the securitization of criminal law, criminal inflation and extreme criminalization, the threat of human rights, the vulnerability of governments to globalized crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • Cyberspace
  • Internet
  • Globalization