بررسی تحلیلی مقولۀ تجدیدنظر در حقوق ایران و دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، واحد انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی، ایران.

4 استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

10.22034/jccj.2023.381670.1174

چکیده

اصل قطعیت آراء یکی از اصول مبنایی دادرسی در نظام حقوق داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که فرآیند تجدیدنظر در چارچوب نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین‌المللی در مقایسه باهم چگونه است؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی در باب ویژگی‌ها و اثرات تجدیدنظر است که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، تجدیدنظرطلبی از حقوقی است که برای محکوم‌علیه در رویه‌های قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مسلّم فرض شده است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت در رأی نهایی است. مقاله حاضر این اصل اساسی را با مطالعه‌ای قیاسی در ایران و ساختار حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی پی می‌گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده این است که به‌جز مواردی همچون تفاوت در مدت زمان یا اثرات تجدیدنظر، به لحاظ رویه‌های تجدیدنظرطلبی شباهت‌هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با این‌حال، ساختار تجدیدنظرخواهی در نظام حقوقی ایران به‌ویژه در محاکم کیفری دربردارنده نظم، ثبات و قاعده‌مندی قابل توجهی است که در دیوان کیفری بین‌المللی تا این اندازه وجود ندارد. اما فرایند تجدیدنظرطلبی در اساسنامه دیوان به شکل دقیقی پیش‌بینی گشته و به آن مشروعیت بخشیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Review of the Appeal in Iranian Law and International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Rohallah Allahbedashti 1
  • Seyed Ali Mirebrahimi 2
  • Jan Ahmed Aghaee 3
  • Mohammad Ali Ghorbani 4
1 Ph.D Student of Criminal law and Criminology, Department of Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Anzali Branch, Islamic Azad University, Anzali, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
چکیده [English]

The principle of certainty of sentences is considered one of the basic principles of proceedings in the domestic and international law system. The question is: how is the appeal process in Iran's legal system and the International Criminal Court? The purpose of this article is to analyze and review the features and effects of the appeal, which was compiled with descriptive-analytical method. The results of the research show that appealing is a rights that have been considered for the convicted in the judicial procedures of Iran and many countries and its purpose is to ensure the implementation of justice in the final sentence. The present article pursues this basic principle with a comparative study in Iran and the legal structure of the International Criminal Court. The results show that except for the difference in the duration or effects of appeals, there are similarities between these two legal systems in terms of appeals procedures. However, the appeal structure in Iran's legal system, especially in criminal courts, includes significant order, stability and regularity, which is not present in the International Criminal Court. However, the process of appealing in the statute of the ICC has been accurately predicted and given legitimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appeal
  • Criminal Law
  • International Criminal Court
  • Suspension Effect