مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر، ایران.

10.22034/jccj.2023.377279.1153

چکیده

بدون شک شهادت به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوا جایگاه ویژه‌ای دارد، اما با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و مسائل مربوط به الکترونیک، ادله اثبات الکترونیکی مانند شهادت در فضای مجازی و دادرسی الکترونیکی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. یافتن راهکارهایی برای تسریع در روند دادرسی می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد. یکی از راهکارهای مهم برای بالا بردن سرعت و سهولت خدمات قضایی با حداقل امکان حضور فیزیکی شهروندان و پرهیز از اطاله دادرسی، ارائه این خدمات از طریق الکترونیکی است. هدف از انجام مقاله حاضر مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در دادرسی الکترونیک است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی این موضوع بر آمدیم. یافته‌ها حاکی از آن است که با توجـه به اینکه در ادای شهادت مجازی، از یک طرف، اصالت و صحت انتساب آن به شاهد و نیز امنیت و اطمینـان ابزارهای ادای آن و از سوی دیگر رعایت هرچه بیشتر اصل ترافعی بودن دعاوی مدنظر است، ریاست قوه قضائیه با توجه به اینکه مستند قانونی استماع شهادت مجازی در قوانین کنونی پیش‌بینی شده است، برای تنظیم روال اداری آن، طی بخشنامه‌ای دستورالعمل نحوه انجـام شـهادت مجازی و اسـتفاده از وسـایل الکترونیکـی موجـود را در مواردی که شهود به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا دسترسی دارند، اما متعذر از حضور در دادگاه صالح هستند، با استفاده از امکانات دادگستری محل سکونت و یا اقامت شاهد و یا دادگستری مرکز استان مقرر می‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Virtual Testimony Hearing in the Framework of Electronic Proceedings

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ensafdoost 1
  • Mahdi Esmaili 2
  • Hasan Hajitabar Firoozjai 3
1 Ph.D Student , Department of Criminal law and Criminology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran.
چکیده [English]

Undoubtedly, testimony has a special place as one of the proofs of litigation, but due to the increasing progress of technology and issues related to electronics, electronic proofs such as testimony in cyber space and electronic proceedings have been discussed and investigated. To speed up the judicial process can have positive consequences. One of the important solutions to increase the speed of judicial services is providing services electronically with the minimum possibility of physical presence of citizens and avoiding the delay of proceedings. The purpose of this article is to conduct a comparative study of hearing virtual testimony in electronic proceedings. The findings indicate that in virtual testimony the originality and correctness of its attribution to the witness, as well as the safety and reliability of the means of giving it is important. Considering that the legal document of hearing virtual testimony is foreseen in the current laws, in order to regulate its administrative procedure, the Head of Judiciary issued a directive on how to conduct virtual testimony and the use of available electronic devices in cases where witnesses go to a court other than the competent court hearing the case, but they are unable to appear in the competent court, using the facilities of the court of residence of the witness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence
  • Virtual Testimony
  • Electronic Proceedings
  • Judicial Procedure