سیاست جنایی در قبال قاچاق فرآورده‌های نفتی در آموزه‌های اسلامی و الزامات بین‌المللی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه قم، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

10.22034/jccj.2023.381330.1173

چکیده

قاچاق فرآورده‌های نفتی به‌عنوان نمونه‌ای قاچاق کالا در سطح جهان ازجمله کشورهای نفت‌خیز نظیر ایران به‌عنوان یک چالش مهم شناخته می‌شود. به همین دلیل، ایجاد سازوکاری برای مقابله با آن و همچنین تعبیه کردن راه‌هایی برای پیشگیری از وقوع آن، بخش مهمی از سیاست جنایی کشورها و همچنین حقوق بین‌الملل را شامل می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله قاچاق فرآورده‌های نفتی در آموزه‌های اسلامی و الزامات بین‌المللی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت یافتن راهی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی است. اکنون سؤال این است که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق فرآورده‌های نفتی در پرتو آموزه‌های اسلامی و الزامات بین‌المللی چگونه است؟ فرضیه ما این است که آموزه‌های اسلامی مقدم بر الزامات بین‌المللی در حوزه‌های قاچاق و آثار اجتماعی و سیاسی آن است. ضمن اینکه سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق فرآورده‌های نفتی، تحت تأثیر آموزه‌های اسلامی، در حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی و در حوزه‌های کیفری و غیر کیفری نشانگر حاکمیت عدالت و مبارزه با فساد در حقوق اسلام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Policy Against the Smuggling of Petroleum Products in Islamic Teachings and International Requirements

نویسندگان [English]

  • Saber Pourajam 1
  • Adel Sarikhani 2
1 Ph.D Student, Department of Criminal law and Criminology, Qom University, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Department of Criminal law and Criminology, Qom University, Qom, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Smuggling of oil products as an example of goods smuggling in the world, including oil-rich countries such as Iran, is known as an important challenge. For this reason, creating a mechanism to deal with it, as well as embedding ways to prevent it is an important part of the criminal policy of Iran as well as international law. The aim of the current research is to investigate the issue of petroleum product smuggling in Islamic teachings and international requirements using the descriptive-analytical method to find a way to prevent petroleum product smuggling. Now the question is, what is the criminal policy of the Islamic Republic of Iran regarding the smuggling of petroleum products in the light of Islamic teachings and international requirements? Our hypothesis is that Islamic teachings is superior to international requirements in the areas of smuggling and its social and political effects. In addition, Iran's criminal policy regarding the smuggling of petroleum products, under the influence of Islamic teachings, in the legislative, judicial and executive criminal and non-criminal policy, shows the rule of justice and the fight against corruption in Islamic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Policy
  • Oil Product Smuggling
  • Islamic Teachings
  • International Requirements