رویکرد فقه و سیاست کیفری ایران نسبت به قتل‌های ناموسی؛ چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

10.22034/jccj.2023.385213.1191

چکیده

قتل‌های ناموسی یکی از معضلات اجتماعی و ازجمله اشکال خشونت شدید علیه زنان در برخی شهرهای ایران است که آثار مخرب روانی، فرهنگی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته‌شده است که رویکرد فقه و سیاست کیفری نسبت به قتل‌های ناموسی چگونه بوده، چالش‌ها و راهکارهای پیشگیری از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته‌شده است. یافته‌ها حاکی است که نوع و میزان مجازات تعیین شده برای عاملان قتل‌های ناموسی که با معاذیر مخففه همراه می‌باشد از مهم‌ترین تأثیرات قوانین کیفری در افزایش میزان وقوع  این نوع قتل‌ها است. از این‌رو بازنگری مجدد این احکام و مقررات قانونی می‌تواند تأثیر فراوانی در بهبود نحوه برخورد و مواجهه با قتل‌های ناموسی و مرتکبان آن‌ها داشته باشد. از طرفی، یکی از مباحث مهم در علل وقوع این پدیده بحث فرهنگ جامعه است. بایستی فرهنگ حمایت و حفاظت از زنان و کودکان در جامعه از طریق نهادهای آموزشی مانند مدارس و رسانه‌ها تقویت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approach of Jurisprudence and Iranian Criminal Policy toward Honor Killings: Challenges and Prevention

نویسندگان [English]

  • Davar Mahdavi 1
  • Hasan Aalipour 2
  • Mohammad Ali Babaei 3
1 Ph.D Student of Criminal law and Criminology, Ares International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal law and Criminology, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran. (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Department of law, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Honor killings are one of the social problems and one of the forms of severe violence against women in some cities of Iran, which has many psychological, cultural and social destructive effects. In this paper, the question is: “what is the approach of jurisprudence and criminal policy toward honor killings has been, what are the challenges and solutions to prevent it?”. This paper is descriptive and analytical, and the mentioned question has been investigated using the library method. The findings indicate that the type and amount of punishment for the perpetrators of honor killings that are accompanied by the mitigating excuse are the most important reasons for the increase in the occurrence of these murders. Therefore revision of these legal rulings and regulations can have a great impact in improving the way of dealing with honor killings and their killers. On the other hand, one of the important issues in the causes of this phenomenon is the culture of society. The culture of support for women and children in society must be strengthened through educational institutions such as schools and the media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honor Killing
  • Criminal Policy
  • Prevention
  • Punishment