جلوه‌های عوام‌گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، پردیس بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.397877.1267

چکیده

عوام‌گرایی کیفری به رویکردی گفته می‌شود که قصد دارد با سخت‌گیری و اعمال مجازات‌های سنگین بر بعضی از مجرمان، پدیده جنایی را در جامعه کنترل کند و از بی‌نظمی‌ در جامعه جلوگیری کند و به عبارتی برای شهروندان جامعه امنیت را تأمین کند. سیاست کیفری ایران همانند بسیاری از کشورها، به‌ویژه در سال‌های اخیر، پذیرای اندیشه‌های عوام‌گرایی بوده است. در این پژوهش به جلوه‌های عوام‌گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران پرداخته شده است. برای تضمین سلامت و عدالت در نظام عدالت کیفری و جلوگیری از آلودگی این نظام به سیاست‌های کیفری عوام‌گرا، رهیافت‌های چندگانه‌ای را باید با ملاحظه پیچیدگی مسأله جرم و کنترل آن، در نظر گرفت. تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مؤلفه‌های اصلی آن یعنی اعتماد و انسجام اجتماعی و تأکید بر مدیریت دانش در لایه‌های مختلف جامعه به‌ویژه نظام عدالت کیفری و نیز فضاهای ارتباطی، به‌عنوان رهیافت‌های مهم اجتماعی در این زمینه محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of Criminal Populism in Criminal Policy in the Pretrial Phase in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohamad Amin Samiee 1
  • Shahla Moazami 2
1 Ph.D Student, Department of Criminal Law & Criminology, International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Associate Professor, Department of Criminal Law & Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Criminal populism is an approach that aims to control the criminal phenomenon in the society and prevent disorder in the society by being strict and imposing heavy punishments on some criminals, and in other words,  provide security for the citizens of the society.  Iran's penal policy, like many countries, has been receptive to populist ideas, especially in recent years. In this research, the manifestations of criminal populism in the field of criminal policy in the pretrial phase in Iran have been discussed. In order to ensure health and justice in the criminal justice system and to prevent this system from being contaminated by populist criminal policies, multiple approaches should be considered considering the complexity of the problem of crime and its control. Strengthening social capital through its main components, i.e. trust and social cohesion, and emphasis on knowledge management in different layers of society, especially the criminal justice system, as well as communication spaces, are considered as important social approaches in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Populism
  • Pre-Trial
  • Criminal Policy