توافقی شدن آیین دادرسی کیفری و تبیین ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی‌های جزایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/jccj.2023.397966.1268

چکیده

«توافقی شدن» یا به تعبیر دیگر، «قراردادی شدن»، عنوانی است که به رویکردی جدید در مقابل عدالت کیفری سنتی اطلاق شده است. بر پایه این راهبرد جدید، نظام پاسخ‌دهی به بزه و مرتکب آن، نه فقط بر اساس تصمیم‌گیری یکجانبه مقام قضایی بلکه از رهگذر توافق با مرتکب جرم، شکل گرفته و به اجرا در می‌آید. بر اساس سازوکار توافقی شدن، مقام قضایی در مواردی که قانون تعیین می‌کند، می‌تواند عدالت کیفری را از حالت سنتی و عمودی و یک‌سویه، به‌صورت افقی و دوسویه به اجرا درآورد. راهبرد توافقی شدن دادرسی کیفری، می‌تواند دارای وجوه ارتباط قوی با مشارکتی شدن دادرسی‌های جزایی محسوب شود. در نوشتار حاضر، ضمن تحلیل مفهوم توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، وجوه ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی‌های کیفری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این مطالعه، گویای آن است که مداخله دادن جامعه مدنی در دادرسی‌های کیفری که مبتنی بر توافقی شدن اجرا می‌شوند، می‌تواند احیای نظم مختل شده جامعه و بازپروری مجرم، جلوگیری از استبداد قضایی، تعدیل هزینه‌های دستگاه قضایی و ارتقا و تقویت مشروعیت نظام سیاسی و قضایی را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contractualization of Criminal Procedure and Its Relationship with Collaborative Criminal Proceedings

نویسندگان [English]

  • Shahab Amin Rastabi 1
  • Hassan Poorbafrani 2
  • Ghodratollah Khosroshahi 3
1 PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran.
2 Assosiate Professor, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Consultation is a term given to a new approach to traditional criminal justice. Based on this new strategy, responding to the crime is formed and implemented not only based on the unilateral decision of the judicial authority, but also through the agreement with the perpetrator of the crime. Based on this mechanism, the judicial authority in the cases determined by the law can implement criminal justice from the traditional and vertical and one-sided mode to a horizontal and bilateral mode. The strategy of consensualization of criminal proceedings can be considered as having a strong relationship with Collaborative Criminal Proceedings. In this article, while analyzing the concept of consensualization of criminal proceedings, its relationship with Collaborative Criminal Proceedings has been discussed. The results of this study show that intervening the civil society in criminal proceedings based on Contractualization can lead to the restoration of the disturbed order of the society and the rehabilitation of the criminal, and prevent judicial tyranny, adjust the costs of the judicial system and promote and strengthen the legitimacy of the political and judicial system.

Contractualization, Criminal Procedure, Civil Society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractualization
  • Criminal Procedure
  • Civil Society
دوره 2، شماره 5
شماره علیحده؛ ویژه حقوق جزا
اسفند 1401
صفحه 337-346
  • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 مرداد 1401