موانع دادرسی عادلانه در دادگاه بخش (مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و حقوق جزا، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه فقه و حقوق جزا، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

10.22034/jccj.2023.384236.1187

چکیده

در فرآیند دادرسی منصفانه، دادگاه‌های بخش در ایران دچار خلاءهای تقنینی در ساختار و عملکرد بوده و این امر عدول از اصول و مقررات عدالت کیفری را فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناخت، ارزیابی و تبیین موانع و چالش‌های دادرسی منصفانه در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش و راهکارهای برون رفت از آن می‌باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد باتوجه به این‌که در دادگاه‌های بخش، سیستم دادسرا و دادستان وجود ندارد و مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکماتی توسط قاضی واحد در یک مرحله انجام می‌شود، روند دادرسی ونظارت قضایی را مخدوش نموده و تضمینات الگوی دادرسی منصفانه با مشکل مواجه شده و فرآیند دادرسی عادلانه خصوصاً در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی مخدوش می‌شود. برای برون رفت از چالش‌ها و وضع موجود، اصلاح ساختار دادگاه‌های بخش براساس تضمینات الگوی دادرسی منصفانه به‌صورت عینی، قابل احساس و در دسترسی اشخاص و همچنین حاکم نمودن ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط و اصل تفکیک مقام‌های تعقیب از مقام تحقیق مستقل با نظارت قضایی راهگشا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obstacles to a Fair Trial in the District Court (Preliminary Investigation Phase)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mohammadi Ghoohaki 1
  • Mohammad Javad Baqizadeh 2
  • Morteza Barati 3
1 PhD Student in Jurisprudence and Criminal Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Criminal Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Criminal Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.
چکیده [English]

In the process of fair trial, the district courts in Iran have legislative gaps in their structure and performance and this have provided a deviation from the principles and regulations of criminal justice. The purpose of this study is to recognize, evaluate and explain the obstacles and challenges of fair trial in the preliminary investigation stage in the district court and its solutions. The data analysis method is descriptive and analytical. The findings show that due to the fact that there is no prosecutor's office in the district courts and the prosecution and preliminary investigations and trial by a single judge are carried out in one stage, the judicial process and supervision are distorted and the guarantees of the fair trial pattern are difficult and the due process is distorted, especially during the preliminary investigation phase. In order to overcome these challenges, it is necessary to reform the structure of District Court based on guarantees of fair trial model Objectively, sensible and accessible to individuals, as well as establishing the characteristics of the mixed litigation system and the principle of separating prosecution officials from independent investigative authorities with judicial supervision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • District Court
  • Fair Trial
  • Preliminary Investigations