مبانی فقهی و حقوقی امنیت قضایی در فرایند تأمین دادرسی عادلانه کیفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ﺩاﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰا ﻭ ﺟﺮﻡ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻭاﺣﺪ ﻳﺎﺳﻮﺝ, ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ آﺯاﺩ اﺳﻼﻣﻲ, ﻳﺎﺳﻮﺝ, اﻳﺮاﻥ.

2 اﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ، ﻭاﺣﺪ ﻳﺎﺳﻮﺝ, ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ آﺯاﺩ اﺳﻼﻣﻲ، ﻳﺎﺳﻮﺝ, اﻳﺮاﻥ. (نویسنده مسؤول)

3 اﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ، ﻭاﺣﺪ ﻳﺎﺳﻮﺝ, ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ آﺯاﺩ اﺳﻼﻣﻲ، ﻳﺎﺳﻮﺝ, اﻳﺮاﻥ.

10.22034/jccj.2023.404451.1311

چکیده

امنیت قضایی، کیفیت مناسب عملکرد دادگاه‌ها در به‌کاربستن ضمانت‌های اجرایی قانونی است؛ به‌ترتیبی که شهروندان را پیش از نقض قوانین و تعهداتشان از آن عمل بازدارد و فرایندی است برای رسیدگی به یک نظام قضایی عادلانه و منصفانه که در آن همگان به آن دسترسی داشته باشند و حقوق و آزادی‌های شهروندان به‌صورت مناسب تأمین ‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی امنیت قضایی در فرایند تأمین دادرسی عادلانه است که با روش توصیفی و تحلیلی بدان پرداخته شده است. سؤال مورد بررسی این است که مهم‌ترین مبانی فقهی و حقوقی امنیت قضایی در تأمین فرایند دادرسی عادلانه کیفری چیست؟ نتایج نشان می‌دهد دادرسی منصفانه و معیارهای مربوط به آن، یکی از این شاخص‌ها است که ضریب اطمینان و احساس امنیت شهروندان به مراجع قضایی و انتظامی را افزایش می‌دهد. از نظر فقهی و حقوقی، استقلال قضایی، دادرسی بی‌طرفانه، رعایت حقوق شهروندی و دفاعی طرفین دعوا، تأمین شهود و رعایت اصول حاکم بر ادله اثبات دعوا، ضامن امنیت قضایی بوده و منجر به دادرسی عادلانه و اجرای عدالت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Juridical and Legal Foundations of Judicial Security in the Process of Ensuring Fair Criminal Proceedings

نویسندگان [English]

  • Mohamad Bagher Basir 1
  • Mohamad Bagher Mmeri Nia 2
  • Karam Janipour 3
1 Ph.D Student of Criminal Law and Criminology, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Law, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.
چکیده [English]

Judicial security is the proper quality of the performance of the courts in applying legal executive guarantees in order to prevent citizens from violating their laws and obligations, and it is a process for dealing with a fair and just judicial system in which everyone has access to it and the rights and freedoms of citizens are properly secured. The purpose of the current research is to examine and explain the juridical and legal foundations of judicial security in the process of providing a fair trial, which has been addressed with a descriptive and analytical method. The question is, what are the most important jurisprudential and legal foundations of judicial security in ensuring a fair criminal trial process? The results show that fair trial and its related criteria are one of the indicators that increase the confidence factor and sense of security of citizens towards judicial and police authorities. Jurisprudentially and legally, judicial independence, impartial proceedings, compliance with civil and defense rights of the litigants, provision of witnesses and finally compliance with the principles governing the proof of litigation, guarantees judicial security and leads to fair proceedings and justice implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Security
  • Fair Trial
  • Jurisprudence