تحلیل ضمانت اجرای کیفری تدلیس در عدم ثبت نکاح (با تأکید بر فقه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/jccj.2023.406640.1317

چکیده

تدلیس در ثبت نکاح به‌معنای این است که زوج نکاح را به‌دلیل فریب زوجه ثبت نمی‌کند. از نظر فقهی، عدم ثبت نکاح باعث بطلان نکاح نمی‌باشد و با عدم ثبت، همچنان آثار زوجیت بر آن بار می‌شود. قانون‌گذار به جرم‌انگاری عدم ثبت نکاح پرداخته است که ضمانت اجرای آن، جزای نقدی و حبس می‌باشد. مقاله توصیفی ـ تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته‌ها حاکی از این است که جرم‌دانستن عدم ثبت نکاح از نظر فقهی در تقابل با قانون است، لذا جرم‌انگاری عدم ثبت نکاح برخلاف موازین فقهی است. ثبت نکاح در اسلام و فقه مرسوم نبوده است، اما براساس روایات، رفتارهایی که مبتنی بر اعلان عمومی نکاح بوده، جایگزین ثبت نکاح بوده است. چنانچه نکاح مشروع و قانونی باشد، اما ثبت نشود، از نظر قانون جرم است. قانون‌گذار جرم‌انگاری عدم ثبت نکاح را برعهده زوج گذاشته است، زیرا زوج با تدلیس می‌تواند مانع از ثبت نکاح گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Legal Sanction of Tadlis in not Registering Marriage (in Jurisprudential View)

نویسندگان [English]

  • Shahla Zarei 1
  • Maryam Ghanizadeh Bafghi 2
  • Hossein Shafiei 3
1 PhD Student, Department of Private Law, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Kharazmi University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tadlis in marriage registration means that the couple does not registered the marriage due to the deception of a spouse. From jurisprudence view, failure to register a marriage does not invalidate the marriage, and if it is not registered the effects of marriage remains. Legislator criminalized not registering the marriage. Legal sanction of not registering the marriage is monetary punishment and imprisonment. The study is descriptive - analytical and library method has been used. Finding indicate that non registration of marriage is not a crime in jurisprudence Marriage registration has not been customary in Islam and jurisprudence, but according to the Narrations, the behaviors that have been based on public announcements are substitution for marriage registeration. If the marriage is legal and concluded based on Shari'a but not registered, it is the crime incriminal law and the legislator has criminalized it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tadlis
  • Non Registration of Marriage
  • Imprisonment
  • Monetary Punishment